През 2023 г. линията на бедност за област Русе е 646.25 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.3% от населението на областта. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Русе нараства с 19.7%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.8 процентни пункта, става ясно от данни на НСИ.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за област Русе за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.3 до 29.6%, или с 9.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 47.2%, или с 26.9 процентни пункта.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 г. за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

От 2021 г. се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот, допълва "Дунав мост". Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство.

През 2023 г. 20.0% от населението на област Русе живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), или с 1.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 година.