След множество сигнали от граждани за неприятни миризми в Разград, екоексперти установиха неизправност на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), заради което ѝ бе съставен акт. Въпросната неизправност е довела до попадане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом, съобщиха от РИОСВ. 

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе са установили техническа неизправност на съоръжението вторичен утаител след извънредна проверка, извършена на 17 септември. Тя е била съвместна с представители на Басейнова дирекция "Дунавски район" и Регионална лаборатория - Русе към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), под координацията на зам.-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров. 

Съоръжението представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води. То е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката. Технологията на пречистване изисква своевременното ѝ отстраняване от съоръжението с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника. На мястото на заустването на пречиствателната станция в Разград е установено увличане на утайка - мътнокафява, с характерен мирис. Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от Регионалната лаборатория в Русе.

Резултатите показват отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция, съобщиха от РИОСВ.

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите, затова че ВиК операторът "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията. Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, която е довела до изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом.

Екоинспекторите ще следят дали са спазени предписанията. 

Постоянните комплексни проверки на компетентните държавни институции започнаха след множество сигнали от граждани за неприятни миризми в Разград и провеждането на извънредна сесия на Общинския съвет през август, на която присъства и министърът на екологията.