Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" инициира създаването на Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика в страните от Черноморския басейн. Тази инициатива е част от дейностите на проект "Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB". Идеята беше анонсирана по време на Първото международно изложение за кръгова икономика, енергетика и строителство "Forward Green 2023" в началото на юни в Солун. В него участваха водещи политици, учени и представители на бизнеса от България, Гърция, Югоизточна, Централна и Северна Европа, както и Азия и Америка. Първият международен форум по кръгова икономика бе открит от  Н. Пр. Валентин Порязов - посланик на България в Република Гърция и Джордж Кремлис - почетен директор на ГД "Околна среда" на Европейската комисия и патрон на първата в България магистърска програма "Кръгова икономика", която се реализира във Варненския свободен университет. 

ВСУ "Черноризец Храбър" бе представен от проф. д-р Петър Христов - ректор на университета и доц. д-р Елеонора Танкова - декан на факултет "Международна икономика и администрация" и ръководител на проекта, в който университетът е водеща организация, в партньорство със структури от Гърция, Турция, Грузия и Украйна. 

В първата в ЕС Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика в Черноморския басейн ще участват представители на публичната администрация и местни правителствени агенции, организации за колективно представителство на бизнеса, университети и неправителствени организации от държави на Черноморския басейн. Основните цели на новата група за сътрудничество са свързани с насърчаването и подкрепата на специални разпоредби за внедряване модела на кръгова икономика в страните от Черноморския басейн, адаптирането на национални, регионални и местни стратегии в зоната на Черно море към плана за действие на ЕС.

В изказването си пред участниците във форума доц. Елеонора Танкова засегна темите, свързани със споделената ценност за опазване на Черноморския басейн, ролята на образованието и мястото на женското предприемачество в промяната на нагласите.

"Обществото ни смята, че резултатите от политиките за кръгова икономика ще бъдат видими в далечно бъдеще, а днес се виждат предимно разходите за тях. Въпреки че вредите, които нанесохме в резултат на масовото индустриално производство и максимизиране на потреблението, са предизвикани именно от нашето поколение. Ето защо, основните ни усилия трябва да бъдат насочени както към колективни, така и към индивидуални действия", коментира тя. Според доц. Танкова науката и образованието могат в най-голяма степен да съдействат за изграждането на капацитет и изпреварващо да развиват знания, които водят до формиране на ключови умения и потребности за постигането на прехода към кръгова икономика. Целта е да се формира колективното ново поведение (circular behavior) и то да се превърне в устойчива ценност. 

Участието на ВСУ "Черноризец Храбър" в европейската инициатива ще допринесе за позиционирането му като водещ международен образователен и изследователски център по кръгова икономика. Варненският свободен университет е доказан лидер в образованието по кръгова икономика. В академичния профил на университета се реализира пълен цикъл образователни продукти по проблематиката - от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен "доктор". 

Темите, свързани с промените в климата и зеления преход, са застъпени в бакалавърските и магистърските програми по "Икономика", "Публична администрация и мениджмънт", "Бизнес администрация и мениджмънт", "Архитектура" и др.

Магистърската програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет е първата по рода си в Европейския съюз. Тя се провежда под патронажа на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия. "Обучението е на изключително ниво", подчерта Джордж Кремлис, почетен директор на европейската дирекция. Студенти от два випуска на програмата представиха реални проекти за реализиране амбициите на Зелената сделка за цифрова и екологосъобразна икономика. В разгара си е кампанията за прием на третия випуск студенти в магистърската програма "Кръгова икономика". 

Източник: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Университетът е водеща организация по проект "Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021", по който 90 експерти от Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Италия, Турция, Украйна и Швеция бяха обучени по въпросите на кръгова икономика, като използваха за първи път специално създадената платформа. 

В рамките на проекта бяха направени анализи и регионални проучване за състоянието на кръговата икономика в областта, страната и региона. 

Резултатите от проекта ще бъдат надградени и на следващ етап, който ще бъде насочен към успешното женско предприемачество в областта на кръговата икономика. Преминаването към "кръгово домакинство" е от изключително значение за промяна на нагласите на обществото по отношение на използването на ресурси и социално-икономическите условия. 

Жените в семейството са тези, от които зависи в най-голяма степен домакинствата да се превърнат в устойчиви, чрез приобщаващи кръгови практики. Това има и изключително силно влияние и върху формирането на новото кръгово поведение и сред най-малките - децата. ВСУ "Черноризец Храбър" подкрепя с менторство развитието на стартъпи в тази насока. 

Университетът стана първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда, като променя едновременно средата и отношението, и отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии.


Материалът е предоставен от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"