На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД,

МБАЛ ВИТА ЕООД обявява конкурс за Главна медицинска сестра на лечебното заведени.

  • Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

Диплома за завършено медицинско образование;

Диплома за завършено образование "Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;

Трудов стаж като медицинска сестра - не по-малко от 5 /пет/ години;

Умения за работа в екип;

Реклама след 7-ми параграф

Предишен управленски опит е предимство;

Членство в БАПЗГ;

Компютърна грамотност;

Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

  • Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

Професионална автобиография;

Копие от диплома за завършено висше образование ;

Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

Медицинско свидетелство;

Удостоверение от БАПЗГ - оригинал;

Свидетелство за съдимост - оригинал;

 

  • Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата.

Всеки кандидат представя писмена разработка на тема: Управление на здравните грижи в лечебното заведение за три годишен период - здравни и управленчески аспекти. Контрол и качество на здравните грижи в болницата./ обем 5-10 стр./

Провеждане на конкурса:

Първи етап - проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;

Втори етап - оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;

Трети етап - събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

 

  • Подаване на документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.

Документите са подават всеки работен ден в Отдел "Човешки ресурси" на МБАЛ Вита ЕООД - ул. "Филип Кутев" №10.

Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.

Срок на трудовия договор - до три години.

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

Телефон за връзка с Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.