Министърът на здравеопазването взе решение за преобразуване чрез вливане на "Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести "Св. София" ЕАД, гр. София /МБАЛББ "Св. София"/ в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД /УМБАЛ "Св. Иван Рилски"/, съобщиха от МЗ.

Двете дружества са лечебни заведения за болнична помощ с едноличен собственик на капитала държавата, чиито права се упражняват от министъра на здравеопазването.

С преобразуването на двете лечебни заведения УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ще поеме дейността на МБАЛББ "Св. София". Предвид значимостта и медицинската целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес в структурите на МБАЛББ "Св. София", същите ще бъдат съхранени в пълен обем и ще бъдат поети от приемащото дружество - УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Оперативното управление ще се осъществява от изпълнителния директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" - д-р Дечо Дечев.

С така предприетите действия се цели осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ на пациентите, както и да се постигне в най-пълна степен защита на държавния интерес и в двете лечебни заведения. Вливането няма да засегне наличните медицински структури и персонал, а ще способства за разширяването на дейностите и по-доброто им менажиране, посочват от МЗ.

Преобразуването на двете болници е в отговор на водената политика по оптимизиране на лечебните заведения за болнична помощ на територията на гр. София и търсенето на баланс и ефективно използване на наличните финансови ресурси, което следва да осигури подобряване на предлаганите здравни услуги, достъпно, равнопоставено, качествено и всеобхватно здравеопазване на гражданите.