По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище.

Децата са бъдещето на България и образованието е първият приоритет на ГЕРБ, каза министърът на вътрешните работи Валентин Радев.
Той заяви, че "всяко българче е важно и затова, с мерки, които може да си позволи МВР", родителите, които не изпращат децата си на училище, ще бъдат принудени да ги заведат.

Вътрешният министър обясни, че където има нужда, полицията ще помага на екипите, които ще отговарят за връщането на учениците в клас, "за да не бият учителите и социалните работници, а внимателно да принудим тези родители да заведат децата си в предучилищна и училищна възраст".

Целта на механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни.

В Министерския съвет  беше представен механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици.

В Конституцията е записано, че образованието е задължително, то не е дадено като въпрос за преценка от страна на родителя - дали детето трябва да ходи на училище или не, коментира министърът на финансите Владислав Горанов.

По-рано самият премиер Бойко Борисов посочи, че всяко едно дете в България не само да посещава, но да излиза и образовано от училище. "Ще използваме всичките си ресурси", каза Борисов. Това е най-важното нещо - това е "магистрала в знанието", обясни той.

Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и с проблеми, свързани с образователната система.

Комплексните мерки и добрата координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление - национално, регионално, местно и училищно, са крайно необходими, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той поясни, че тези мерки са заложени в механизма и включват създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Затова ще бъдат създадени правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, които са в риск от преждевременно отпадане, преждевременно са отпаднали или не могат да бъдат открити на постоянния им или на настоящия им адрес.

Предстои и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и засилване на санкционния механизъм спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и по Закона за предучилищното и училищното образование.

Предвижда се създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и съвместни действия за налагане на санкции по реда на Закона за административните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.