Министерският съвет прие постановление за създаване на Съвет за криминологични изследвания и Правилник за неговата дейност. Съветът ще е експертно консултативно звено за изучаване на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят и за разработване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване. Той ще организира извършването на криминологични изследвания, обсъжда препоръки и становища за промени в нормативната уредба и ще дава предложения за такива промени, като подпомага Министерския съвет при провеждането на наказателната политика, съобщиха от правителствената служба.

Съветът ще бъде председателстван от министъра на правосъдието и ще има 10 членове от различни институции. Той ще организира извършването на криминологични изследвания на: общата престъпност и видовете й в страната, в региони и населени места; процесите на криминализация и виктимизация в обществото, причините за тях и предлага анализи и прогнози с оглед превенцията и контрола; личността на правонарушителите, причините за криминализация и предлага мерки за ресоциализация и реинтеграция; жертвите на престъпления, причините за тяхното виктимизиране и предлага мерки за превенция и подпомагане.

Наред с това Съветът ще: приема методиката на конкретните криминологични изследвания; организира извършването на изследвания на общественото мнение за наказателния закон; обсъжда и приема докладите от всяко изследване и направените с тях предложения; предлага въз основа на резултатите от криминологичните изследвания промени в нормативната уредба, както и анализи и прогнози с оглед превенцията и контрола на престъпността, и различни мерки, свързани с тях; приема годишна работна програма с приоритетите и задачите за следващата година; определя членовете на екипите за извършването на конкретните криминологични изследвания и техните ръководители.

Дейността на Съвета и на изследователските екипи ще се подпомагат експертно и организационно технически от Министерството на правосъдието.

Съвет за криминологични изследвания към министъра на правосъдието съществува от 2003 г. до 2008 г. Преди това Съветът е бил последователно при Главна прокуратура и съответно Върховната касационна прокуратура от 1967 г. до 2003 г.

Възобновяването на дейността на Съвета за криминологични изследвания ще подпомогне функционирането на ефективна съдебна система и справедливо правосъдие, фактическото изпълнение на предвидените в Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г. цели и е сред основните приоритети на Министерството на правосъдието.

Правителството прие Стратегия за превенция на престъпността (2021-2030)

Министерският съвет прие Стратегия за превенция на престъпността (2021-2030). Тя е разработена от междуведомствена работна група, създадена от министъра на вътрешните работи, по инициатива на Националния съвет по превенция на престъпността.

В дългосрочния документ са заложени компоненти за единно планиране, координиране и контрол на политиката за превенция на престъпността, осъществявана от държавните институции в сътрудничество със заинтересованите страни - научни институти, университети, неправителствени и бизнес организации, граждани. В разработването му е включен и международният опит, доказал, че превенцията е най-ефективният способ за противодействие на престъпността, изискваща провеждането на целенасочена и активна политика в областта на икономиката, правото, образованието, културата и останалите области от социалния живот. Чрез превантивната дейност се постига намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие, както и повишаване на сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитават правата и законните им интереси.

Предвидено е дейностите, заложени в стратегията, да се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции в рамките на одобрените им за съответната година бюджетни средства, от финансираните инструменти на ЕС, от общинските бюджети при изпълнение на конкретни мерки и инициативи, както и чрез финансиране на тематични проекти и програми от други източници.