Както виждате, тази тема е почти същата като на проведения КСНС преди една година. Какви са промените за тази една година: Българската армия намаля с близо хиляда човека, старата техника остаря с още една година, а нова не бе придобита. Обстановката около нас не стана по-спокойна и затова благодаря на членовете на КСНС за активното участие и за конструктивните дебати днес. Това заяви президентът Румен Радев след проведения Консултативен съвет за национална сигурност /КСНС/ на тема "Актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Състояние на Въоръжените сили. Необходими мерки".

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за националната сигурност на Република България, състоянието на Въоръжените ни сили и необходимите мерки за укрепване на отбранителните способности.

Членовете на Съвета се обединиха около позицията, че съществените промени в геополитическата среда, отличаващи се с особена динамика в последно време, изправят националната сигурност на Република България пред нови предизвикателства.

Актуалната външна среда на сигурност е особено динамична и се характеризира с геополитически промени, предизвикателства пред международния правов ред, засилване ролята на недържавни субекти с помощта на нови и деструктивни технологии, хибридни действия и кибератаки, демографски и климатични промени, нарастващ недостиг на ресурси, които са в основата на вътрешни и международни конфликти и миграционни потоци, заяви президентът Радев.

Радев отчете, че техниката е остаряла, а армията е намаляла

Снимка: Официален сайт

Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в региона на Западните Балкани, международният тероризъм, миграционният натиск, конфликтите в Близкия Изток и Азия, продължават да излагат на риск националната ни сигурност, сигурността в целия регион, а и в евроатлантическата зона като цяло. Развиват се паралелни процеси на съперничество и сътрудничество.

Разгледани бяха и тенденциите в областта на превъоръжаването и модернизацията на Въоръжените сили на страните в региона. Същите заделят значителни финансови средства за осигуряване на програмите за превъоръжаване и модернизация на армиите си, като същите са в процес на ускорено изпълнение.

В рамките на заседанието бе анализирано състоянието на Въоръжените сили на Република България и способността им за изпълнение на поставени задачи по мисия "Отбрана". Констатирано бе, че Българската армия изпълнява част от задачите си по посочената мисия в ограничен обем основно поради неокомплектованост с личен състав и остаряла бойна техника. Не е овладян напълно процесът по напускане на военнослужещи от Въоръжените сили, а предприетите мерки не могат да дадат бърз резултат.

Забавянето на проектите за модернизация лишава Въоръжените сили от съвременни способности, адекватни на заплахите, и съвместимост със съюзниците. Това забавяне ще доведе до влагане на финансови средства в морално остаряла техника, несъвместима със стандартите на НАТО.

Остава открит въпросът за способността на Въоръжените сили да изпълнят поетите съгласно чл.3 от Вашингтонския договор ангажименти в пълен обем, заяви Радев.

Членовете на Съвета се обединиха около мнението, че са необходими неотложни мерки, гарантиращи повишаване на отбранителните способности чрез ускоряване на процесите на модернизация, поддръжка на наличната техника и осигуряване на бойната подготовка. Изграждането на способности означава и ясна, дългосрочна политика по отношение на хората в отбраната. Необходими са своевременни действия за пресичане на тревожния отлив от Въоръжените сили, за тяхното окомплектоване, за издигане на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители и престижа на военната професия. Подчертана бе необходимостта от силна обществена и политическа подкрепа и изпълнени конкретни мероприятия за преодоляване на недостига от способности на Въоръжените сили при изпълнение на задачите по различните мисии.

Сигурността на България е изправена пред нови предизвикателства

Снимка: Президентство

Членовете на КСНС се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. И преди да ги изчета дословно искам само да отбележа, че в хода на дискусиите бе установено разминаване между "Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г.", приета вчера и "Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП до 2024 г.". В тази връзка приехме и тази специална точка:

Актуализиране на "Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г." в съответствие с поетите ангажименти в "Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г." Срок - октомври 2018 г. Ако това не стане продължаваме да излагаме на риск и без това тревожната тенденция за отлив от Въоръжените сили, недокомплект, невъзможност за поддържане на техниката и водене на нормална бойна подготовка. Така че тази актуализация и съгласието на българското правителство да я разгледа е важно условие за бъдещето на Въоръжените ни сили.

Преразглеждане на плановете на Министерство на отбраната за преодоляване недостига от личен състав и набелязване на нови конкретни мерки - септември 2018 г.

Ускоряване на процесите по внасяне на Проектите за инвестиционен разход и тяхното съгласуване от Министерски съвет с последващо приемане от Народното събрание - юни 2018 г.

Разработване на финансово осигурен план за възстановяване на техниката и въоръжението и осигуряване на жизнения им цикъл до снемане от въоръжение - септември 2018 г.

Законодателната и изпълнителната власт да обединят усилията си по привеждане в изпълнение на поетите ангажименти по т. 1 от заседанието на КСНС, проведено на 30. 05. 2017 г. - септември 2018 г. Тази последна точка касае най-вече осъвременяване на Закона за вероизповеданията, което да гарантира защита на традиционните български вероизповедания, ангажирани съответно на държавата и недопускане радикализация на религиозна основа.

Призовавам институциите да се отнесат отговорно към проблемите на Въоръжените сили и към сигурността на българските граждани.

Призовавам за делово и отговорно отношение към нашите съюзници.

Виждате, обстановката е такава, че времето за обещания и декларации изтече, заключи президентът.