Минималният размер на дневните пари при командировка в България се увеличават от 20 на 40 лв. Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание. Отделно правителството одобри със свое решение и изменението на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Целта на измененията, касаещи командировките в страната, е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е определена на 20 лв.

Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители. 

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно. Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване. 

Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават и условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования. 

На днешното правителствено заседание кабинетът актуализира и Наредбата за командировките и специализациите в чужбина, с което се определят нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина. 

Промяната има за цел да отговори на нуждите на работещите и на бизнеса, и едновременно с това да се следват установените социални национални и европейски политики, отнасящи се до правата на командированите, отбелязват от правителствената пресслужба. 

Размерите на дневните и квартирните пари, определени в приложение №2 на наредбата, са в сила от 2004 г. и не са променяни до момента. Настъпилите в този период съществени промени в икономическите условия и в цените на съответните стоки и услуги наложиха осъвременяването на размерите на командировъчните пари, се отбелязва в съобщението. 

С приетото решение са направени и изменения, които целят привеждането на НСКСЧ в съответствие с настъпили промени в свързано законодателство, информират от правителствената пресслужба. 

Темите за размера на командировъчните в страната и чужбина бяха обсъждани на вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където предложенията за увеличаване получиха принципна подкрепа от социалните партньори.