Разширява се кръгът на лицата-обект на защитена заетост чрез включване на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед те да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда. Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за хората с увреждания.

С измененията се обезпечава правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално въз основа на конкретните им нужди в рамките на здравната система. Така те ще имат право на помощни средства, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса

При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е предоставена подкрепа по изискванията на закона, директорът на дирекция "Социално подпомагане" ще изготвя служебно нова индивидуална оценка на потребностите.

Не бе прието предложението на левицата хората с от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане да получават финансова помощ в размер 10 на сто от линията на бедност. В момента тя е седем процента.

Занапред НЗОК ще поеме предоставянето и заплащането на помощните средства и медицинските изделия за хората с увреждания. Това ще става с трансфер от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Депутатите отложиха с година институционализирането на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. До края на 2020 година Агенцията за хората с увреждания трябваше да бъде преобразувана в държавна агенция към Министерския съвет. Сега тя ще започне да функционира от 1 януари 2022 г., вместо от началото на следващата година.

Предложението на БСП това да стане до шест месеца (1 юли 2021г.) не беше прието.

До 31 декември 2021 г. Агенцията за социално подпомагане предава на НЗОК информацията, свързана с предоставените целеви помощи по този закон.