Парламентът прие Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.

В доклада на Комисията по отбрана се посочва, че основният извод в документа е, че състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, но с ограничения. Ограниченията са свързани с разполагаемия ресурс, състоянието на въоръжението и бойната техника и сроковете за реализация на проектите за модернизация. Запазват се високи нивата на некомплекта от военнослужещи, но усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав започват да дават резултат. Увеличението на заплатите на военнослужещите и очакваното следващо увеличение се отразяват положително върху мотивацията на военнослужещите.

По мисия "отбрана" в доклада се акцентира върху подготовката на въоръжените сили и усилията за поддържане на въоръжението и бойната техника за изпълнение на задачите. През 2018 г. са проведени 301 учения, което е с 4 процента повече от предходната година. По мисия "Подкрепа на международния мир и сигурност" формирования и отделни военнослужещи са участвали в 11 мисии и операции зад граница с общо 1420 души, което е повишение от 47 процента. По мисия "Принос към националната сигурност в мирно време" формирования от Българската армия са участвали в 103 операции в подкрепа на населението при бедствия с общо около 728 военнослужещи и 229 единици техника. Проведени са и 85 операции по неутрализиране на невзривени бойни припаси.

През 2018 г. разходите за отбрана са в размер на 1 592 880 000 лв. и представляват 1,48 процента спрямо БВП за 2018 г. Наблюдава се увеличение на реално изразходваните средства с 0,2 процента от БВП спрямо 2017 г. Тази цифра е близо, но не достига заложеното за годината в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 процента от БВП до 2024 г. Причината е, че не са изразходени заложените в централния бюджет средства за трите основни модернизационни проекта на въоръжените сили. Голяма част от тези средства са пренасочени към ремонт и възстановяване на въоръжение и бойна техника.

През 2019 г. усилията ще бъдат насочени към по-нататъшно развитие на Министерството на отбраната като модерна институция и изпълнение на дейностите по Програма 2020 и План 2020. Започнал е Стратегически преглед на отбраната, за което са отдадени организационните заповеди по направленията на прегледа и се очакват основните изводи към септември 2019 г., се посочва още в доклада.