Еврокомисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел дава тласък на въвеждането на Европейския облак за сътрудничество в областта на културното наследство (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage), за да се отговори на предизвикателствата, които културните институции срещат в процеса на цифровизация, и да се насърчи сътрудничеството между ЕС. Европейският облак за сътрудничество ще осигури на малките и отдалечените културни институции технически достъп до широколентови мрежи, интернет връзки с голям капацитет и възможности за финансиране.

"Цифровият преход носи предизвикателства за институциите, работещи в областта на културното наследство, но той може да донесе и безброй възможности", казва комисар Габриел. "В рамките на програмата "Хоризонт Европа" осигурихме 110 млн. евро до 2025 г., за да помогнем на малките и отдалечени институции да се възползват от тези възможности и да осигурят защита и съхранение на културното наследство за бъдещите поколения".

Европейският облак за сътрудничество в областта на културното наследство ще донесе осезаеми ползи за всички специалисти в областта на културното наследство. "Целта ни е да изградим динамична общност, която да се грижи за екосистемата. В цяла Европа вече имаме 800 институции и специалисти в областта на културното наследство, които желаят да работят заедно и да доразвият Европейския облак за сътрудничество", казва комисар Габриел.

Облакът за културно наследство има за цел да ускори цифровизацията на всички паметници, обекти, предмети и артефакти на културното наследство. Облакът ще промени начина, по който работят културните институции, с функционалности като насърчаване на обмена между музеите, улесняване на съвместните изследвания, ускоряване на откритията, обогатяване на културния опит и популяризиране на европейските културни съкровища. Той ще насърчава също така изложбени и изследователски проекти, предаване на експертни знания, умения и най-добри практики, както и ще предлага редовни напътствия и обучение на високо равнище, за да гарантира, че всички институции, включително малките и отдалечените, ще се възползват пълноценно от ресурсите, предоставени от инициативата.

"Мисията на Европейския облак за сътрудничество е да подкрепя научните изследвания и да ги прави по-ефективни чрез премахване на пречките и защита на данните", казва Мария Габриел. "Платформата ще предлага услуги за комерсиализация, като например връзки с творческите индустрии, които се нуждаят от достъп до висококачествен първичен цифров културен материал". Инициативата ще бъде съобразена с правилата на ЕС, особено по отношение на правата на интелектуална собственост, с оглед гарантиране на европейската автономност, регулаторно и етично лидерство.

"Насърчаваме страните от ЕС да цифровизират всички застрашени паметници и обекти до 2030 г.", казва в заключение Мария Габриел.

Облакът за културно наследство ще допълва и взаимно ще подсилва съществуващите цифрови инициативи в областта на културата и ще свързва новите технологии и инструменти със съществуващите и планираните пространства за данни, като например европейското пространство за данни за културно наследство Europeana.

Повече информация

Европейският облак за сътрудничество в областта на културното наследство е независима, нетърговска платформа за разработка и услуги, ръководена от същите интереси и нужди на професионалните общности, свързани с инициативата.

Европейският облак за сътрудничество ще предоставя платформа със свободен достъп за хора и институции, участващи в изследователски проекти, за обмен на данни с работни пространства и работни групи за сътрудничество. Той ще осигури протоколи за отворени данни, за да се повиши дългосрочната устойчивост на резултатите от научните изследвания и отвореният достъп до данни, които обикновено са подложени на изпитание поради временния характер на научноизследователските проекти.

Други ключови характеристики на европейския облак за сътрудничество включват проправяне на път за методи за пестене на ресурси чрез създаване на инструменти и методи, които до голяма степен правят излишни пътуванията и транспортирането на изкуство. Той също така ще предостави достъп до културното наследство чрез новите технологии, ще помогне при решаването на изследователски въпроси.

Данните ще се съхраняват под европейска юрисдикция, а за работа с тях ще се изисква криптиране и подписване. Ще бъдат осигурени и по-опростени начини за публикуване на резултатите от работата, като в практиката ще бъдат приложени иновативни инструменти, съхраняващи паметта на цялата верига и избрани междинни резултати.