Той се намира в катедра "Аналитична химия" и включва най-нов модел масспектометър с индуктивно свързана плазма. Апаратът е закупен със средства на Фонд "Научни изследвания" в изпълнение на GAMA (Green Analytical Methods Academic Centre) проект от конкурса "Интегрирани научни центрове в университетите" - 2008.
GAMA проектът има за цел изграждане на университетски център за развитие на екологично целесъобразни методи за следови анализ на обекти от околната среда и включва 7 катедри от 3 пловдивски университета: ПУ "П. Хилендарски", Аграрния университет и Университета по хранителни технологии, а също и СУ "Св. Климент Охридски" и Университета в Аликанте, Испания. Консорциумът обединява научните направления на партньорите с цел развитие на модерни химични анализи, основани на процедури щадящи околната среда и съответстващи на принципите на "Зелена Химия".
Консорциумът ще използва съвместно ICP-MS изследователския комплекс за подготовка и обучение на докторанти, като развива 3 главни направления:
- Научно: Разработване на нови, по-малко замърсяващи методи за химичен анализ чрез ICP-MS полу-количествени и панорамни измервания, комбиниране с HPLC и процедури на Cloud Point- и Solid Phase екстракция. Приложение на микровълнови и ултразвукови полета за ефективизиране на анализа (продължение на COST D32). Микро-дозиране чрез FI и ASDI системи.
- Приложно: Химични анализи при тежки и нестандартни експертизи за определяне на следи от токсични елементи в обекти на околната среда, храни и индустриални материали при решаване на реални задачи. Валидиране на измервателни методи и помощ при технологичния им трансфер в изпитвателни лаборатории.
- Образователно: Специализирани модули за обучение на студенти в образователните степени магистър и доктор, с достъп до модерни аналитични инструменти. Разширяване на междууниверситетското сътрудничество чрез ангажиране на преподаватели и експерти от консорциума. Разработване на докторантури, привличане и задържане на млади учени.
Резултатите ще са с дългосрочна полза за академичните институции, стимулирайки интердисциплинарни научни направления от интерес за химици, биолози, агрохимици и еколози.
Центърът ще изгради експертна мрежа от специалисти за решаване на горещи проблеми, касаещи мониторинга на околната среда, преценка на риска и контрола на качеството.