Това става ясно от публикуван от Агенцията за обществени поръчки сключен договор. Предмет на обществената поръчка са „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата”, „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка на имущество с прилежащите му машини и съоръжения и застраховка „Помощ при пътуване” в чужбина.
 
Застраховки „Каско”, „Злополука на местата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на ДП РВД МПС  е за срок от 12  месеца.

Застраховка на имущество включва застроени имоти, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП РВД или придобити от него, с прилежащите им машини и съоръжения за срок от 12 месеца.

Застраховка „Помощ при пътуване” е за командированите служители на ДП РВД в чужбина за срок от 12 (дванадесет) месеца.

Цената на застрахователните услуги е 26 855 лева.