Забраната за износ на инсулини и на някои антибиотици се удължава с още месец, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде нова заповед, с която забранява износа до 29 февруари 2024 г.

Забранява се износът и на инсулинови аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и на антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. На 2 ноември 2023 г., заради зачестили сигнали за липсата на тези медикаменти в аптечната мрежа, министър Хинков забрани износът им първоначално със срок до 31 декември 2023 г. След това с нова заповед забраната беше постановена със срок до 31 януари 2024 г. След извършен анализ на актуалната ситуация, е решено да бъде издадена новата заповед, която влиза в сила от 1 февруари и ще бъде в сила до края на месеца.

Министерството на здравеопазването изиска информация от Министерството на финансите относно предоставяне от страна на Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите на информация за вноса и износа на лекарствените продукти, предмет на забраната. Информация е изискана и от Изпълнителната агенция по лекарствата за наличните количества лекарствени продукти, обект на забраната за износ, както и от регионалните здравни инспекции за резултатите от извършени проверки в аптеки от "открит тип" относно наличността от посочените лекарства. От "Информационно обслужване" АД също е изискана справка от Националната здравноинформационна система за предписаните и отпуснатите количества от лекарствените продукти, обект на забрана за износ, за последните два месеца.

При анализа на постъпилата от здравните инспекции информация е видно, че са проверени над 400 аптеки. За фармакологичната група "Инсулини и аналози" се наблюдава забавяне и нерегулярни доставки във всяка трета от проверените аптеки, а за антибиотиците за системна употреба, предназначени за лечение на деца, се установяват нерегулярни доставки в около половината от проверените аптеки, допълниха от пресслужбата.

По данни на "Информационно обслужване" АД, през последните два месеца предписаните количества опаковки инсулини и аналози надвишава броя на отпуснатите в аптека опаковки. Процентното изпълнение на предписаните рецепти за инсулини и аналози е до 61%, посочиха от пресслужбата. За предписаните и отпуснати опаковки антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст, се отчита почти същото процентно съотношение между предписаните и отпуснатите опаковки лекарствени продукти.

Целта на забраната е осигуряване на достатъчно количество от медикаментите, необходими за лечението на българските пациенти. Срокът на действие на забраната, както и на конкретните лекарствени продукти, са определени при стриктно спазване на принципа за пропорционалност с цел опазване на здравето на населението и при съблюдаване на забраната за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки, посочена в чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз, допълниха от пресслужбата.