Със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемичните мерки у нас се удължават до 2 ноември. Остава изискването за носенето на предпазна маска в болниците и социалните домове като изключение се прави за децата до 6-годишна възраст.

Остават в сила и изискванията за спазване на дистанция от метър и половина, когато има струпване на хора на открити обществени места, както и организирането на дистанционна работа, при възможност.

Всички работодатели, органи по назначаване и ръководства на висши училища трябва да организират редовно проветряване и дезинфекция, недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други). При възможност и по преценка да се организира и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени.

В търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите трябва да се осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито, да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция.

Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

В социалните домове трябва да се провежда ежедневен филтър за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.