Производството и потреблението на текстилни продукти продължава да расте, както и тяхното въздействие върху климата, потреблението на вода и енергия и околната среда.

Фактите:

  • Общо световната текстилна индустрия използва приблизително 93 милиарда кубически метра вода годишно - достатъчно, за да задоволи годишните нужди на 5 милиона души.
  • Световната модна индустрия отделя от 3 до 10 процента от общите глобални емисии на парникови газове.
  • Глобалното текстилно производство е отговорно за около 20 процента от глобалното замърсяване на чистата вода, дължащо се на боядисването на продуктите.

Потреблението на текстил в Европа е четвърто по степен на въздействие върху околната среда и климатичните промени. ЕС генерира 12,6 милиона тона текстилни отпадъци годишно. Само облеклото и обувките представляват 5,2 милиона тона отпадъци, което се равнява на 12 кг отпадъци на човек всяка година. В момента само 22% от текстилните отпадъци след употреба се събират разделно за повторна употреба или рециклиране, докато останалата част често се изгаря или депонира, сочат данните на ЕК.

Една от първите и сравнително лесни за приемане мерки е насочена към управлението на разделното събиране на текстил с цел намаляване на отпадъците и насърчаване на повторната употреба на текстил. Кръгова икономика за текстил означава поемане на отговорност за намаляване, повторна употреба и рециклиране на текстилни отпадъци и стимулиране на пазарите за използван текстил. Тя се очаква да има положително въздействие:

  • Ще се създадат средно 20 до 35 работни места за всеки 1000 тона текстил, събран за повторна употреба, като например продажбата им втора употреба.
  • Удължаването на живота на дрехите с 9 допълнителни месеца може да намали въглеродните, водните и отпадъчните отпечатъци с 20 до 30%.
  • Ако времето на носенето на една дреха се удвои, емисиите на парникови газове ще намалеят с приблизително 44%, в сравнение с производството на нова дреха.
  • Мащабирането на рециклирането на текстил може да помогне за намаляване на емисиите на CO2e с около 4 милиона тона — еквивалентно на кумулативните емисии на страна с размера на Исландия.

Рамковата директива за отпадъците е правната рамка на ЕС за управление на отпадъците в ЕС. Европейската комисия предлага правила, които да направят производителите отговорни за пълния жизнен цикъл на текстилните продукти и да подкрепят устойчивото управление на текстилните отпадъци в целия ЕС. Предложените правила за управление на отпадъците имат за цел да гарантират, че използваният текстил се сортира за повторна употреба, а това, което не може да се използва повторно, се насочва приоритетно към рециклиране.

Според европейските изисквания от началото на 2025 г. всички държави - членки на ЕС, трябва да събират разделно ненужните текстилни изделия, така че те да не попадат в общия боклук и да се депонират.

Разделно събран текстил към общо генериран текстил

Снимка: iStock by Getty Images

Въведените системи за отговорност на производителя са в изпълнение на изискването на РДО към държавите членки да въведат разделно събиране на текстилни отпадъци до 1 януари 2025 г.

В проекта на изменение на РДО, ЕК предлага да няма цели за разделно събиране на текстил. Вместо това Комисията обвързва разделно събрания текстил с този, който е генериран - т.е. необходимо е да се наблюдава съотношението разделно събран текстил към общо генериран текстил за съответната година.

Според първоначално събрани данни от ЕАОС по този показател - съотношението разделно събран текстил към общо генериран текстил - България е между 8 и 10 %, за разлика от първенците Австрия и Германия, където съотношението е над 60%.

Във Франция, където от години съществува въведена отговорност на производителя, това съотношение е над 30%, което е над средното за страните от ЕС - приблизително 20 %. Белгия и Нидерландия са също над 30% като съотношение разделно събран/ генериран текстилен отпадък. Това показва, че колективните системи са успешен модел за разделно събиране на текстилни отпадъци.

Според събраните данни от ЕАОС, за повторно използван текстил за 2021 г., без данни за България, например Германия докладва около 200 хил. тона повторно използван текстил.

Разширената отговорност на производителя - първата крачка в правилната посока

Снимка: iStock by Getty Images

Организациите по оползотворяване са израз на разширената отговорност на производителя, която става задължителна за текстила и обувките за държавите - членки в ревизирания проект на Рамковата директива на отпадъци. В България такава отговорност все още няма, за разлика от много други европейски държави. Въвеждането й е необходима стъпка не просто заради законовите изисквания, а и защото ще допринесе за конкурентоспособна европейска рециклираща индустрия, позволяваща кръговата икономика и запазвайки ресурсите за бъдещите поколения.