Софийският университет "Св. Климент Охридски" привлича учени и изследователи от световна величина с новия си проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer). Това обяви по време на конференция в Националния клуб на БТА проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор на висшето училище и координатор по проекта. Той е на стойност 44 млн. лв. и се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът ще бъде изпълняван в рамките на 42 месеца и ще приключи на 30 юни 2026 г.

Ректорът на Софийския университет Проф. дфн. Анастас Герджиков отбеляза, че в конкурса за изследователски университети СУ е бил класиран първи. По думите му това е голям проект, свързан с научноизследователската работа на университета. Проф. Герджиков отбеляза, че за последната една година броят на публикациите в областта на природните науки в Софийския университет се е увеличил с 20 процента, а в областта на хуманитарните науки - с 40 процента.

Проф. Веселина Вълканова отбеляза, че във фокуса на проекта е развитието на научните изследвания, които имат потенциал за трансфер на знания и иновации. Друга съществена цел на проекта е да създава такава среда, която да благоприятства привличане на млади учени и талантливи хора.

Проф. Елиза Стефанова обясни, че в рамките на този проект има няколко - научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегически направления. Формирани са 17 научни групи в различни сфери - материални за зелена енергия и околна среда, въпросът с изкуствения интелект, климатични изменения и природни бедствия, квантова информатика, дигитално образование, дигитална хуманитаристика. По проекта ще работят 14 екипа на водещи учени от университета в приоритетни области, които са с най-високите наукометрични показатели, съгласно реномирани международни бази данни (Web of Science и др.). Други три екипа изследователи ще работят по интердисциплинарни теми с потенциал да повишат съществено изследователския капацитет на висшето училище в областта на хуманитаристиката, социалните и стопанските науки и психологията.

Сред 18-те водещи учени осем са жени. В стратегически за Софийския университет направления като математика, химия, биология, физика и психология са привлечени водещи български учени от университети в САЩ - проф. Боян Попов, Великобритания - проф. Иво Влаев и Франция - проф. Валентин Вълчев, както и от бизнеса в България - д-р Сергей Иванов и Германия - д-р Сотир Червенков. Те са авторитетни изследователи и експерти от реномирани университети, научни организации и предприятия в страната и чужбина, които ще работят върху конкретни изследователски задачи в рамката на SUMMIT. С дейностите по проекта се насърчават и подкрепят върхови научни приноси с висок фактор на въздействие в съответствие с добрите практики и стандартите на европейското изследователско пространство. Предвижда се проектът да обхване стратегически за Софийския университет "Св. Климент Охридски" области на познанието: природни науки, медицина, математика, компютърни науки, образование, икономика, хуманитаристика, социални науки и психология.