Окръжният съд в Кюстендил уважи по-голямата част от исканията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито от избягалите в чужбина бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов и техните съпруги имущество, по делото, което Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) води срещу тях. Искът срещу така наречените Братя Галеви е на обща стойност 4 250 189 лева, а съдът одобри част от него - в размер на 2 474 582 лева.

Придобитото в проверявания период имущество от Галев и Христов, които имат влязла в сила присъда, е на значителна стойност по смисъла на закона - над 60 000 лв., а разликата между приходи и разходи на двамата и семействата им е отрицателна и възлиза на 10 138,42 минимални работни заплати за семейството на единия, и за 4 876, 67 на другия, съобщиха от съда. Това означава, че разходите са превишавали приходите с тези суми, от което се обосновава изводът, че ответниците не са притежавали достатъчно средства за придобиване на недвижимите вещи, МПС, дружествени дялове в търговски дружества и парични влогове, се казва в решението на съда.

Според съдебния състав липсва законен източник на средствата за придобиване на това имущество. По този начин съдът счита, че е установена още една предпоставка за исканата гражданска конфискация - имуществото да е придобито в рамките на проверявания период, да е на значителна стойност, за което не е установен законен източник на вложените в придобиването му средства.

Магистратите са приели, че въз основа на съдържащите се по делото доказателства може да се направи основателно предположение за наличието на косвена връзка между престъпната дейност на Братя Галеви и придобитото от тях имущество. Двамата са осъдени за тежки умишлени престъпления - първият като ръководител, а вторият като участник в организирана престъпна група, която е била въоръжена и е била създадена с цел да върши престъпления - изнудване, с цел имотна облага.

"Очевидно е, че се касае се за тежки умишлени престъпления, които са користни по своя характер и с които се генерират значителни парични доходи. Тези доходи са били прикривани с осъществяването на разпоредителни сделки на дружества, регистрирани в офшорни зони", пише още в мотивите си председателя на съдебния състав - съдия Татяна Костадинова.

Съдът отнема в полза на държавата имотите, заедно с посочените в тях сгради, в село Ресилово, община Сапарева баня, собственост на бизнесмените и техните съпруги 

По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата на суми от банкови сметки, съдът е отхвърлил исканията в по-голямата им част, като е приел, че не са били налични в тях, към момента на внасяне на мотивираното искане от Комисията.

Отхвърлено е и искането за отнемане на оръжията, собственост на Братя Галеви, защото те са били отчуждени към момента на внасяне на мотивираното искане от Комисията. Съдът обаче е уважил исканията за отнемане в полза на държавата на тяхната левова равностойност.

По отношение на исканията за отнемане в полза на държавата от Пламен Галев и съпругата му и от Ангел Христов и съпругата му на суми от продажба на леки автомобили, искането ще бъде уважено за сумите, които са посочени в мотивираното искане.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис на страните.