Депутатите приеха на второ четене четири от общо 33 параграфа от промените в Закона за защита от домашното насилие. С тях се разширява кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, предаде БТА. 

Защита по този закон може да търси и всеки пострадал от домашно насилие, извършено от роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително на лицето, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, както и от лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя, записаха депутатите. Защита по този закон ще може да се търси и когато насилието е извършено от лице, на което са възложени грижи за детето, или лице, на което детето е поверено. 

Актовете на домашно насилие могат да се извършват и чрез действие или бездействие, решиха още народните представители.

Предвижда се държавата да провежда последователна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие. Законът има за цел да даде бърза и ефективна защита и да осигури помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашното насилие или в риск и да упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието, записаха още депутатите. 

Очаква се обсъждането и гласуването на измененията в Закона за защита от домашното насилие да продължи на следващо заседание. 

Следващите разпоредби, които предстоят да бъдат разгледани, предвиждат да се улесни достъпът до правосъдие, като молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита да бъде препратена до съответния съд в срок до 24 часа от направеното искане на пострадалото лице. 

Предвидена е забрана за извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, както и забрана за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически средства за срок, определен от съда. Създава се възможност извършителят на насилието да бъде задължен да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева.

С промените в закона се предлага още към Министерския съвет да се създаде Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, както и Национална информационна система за случаите на домашно насилие, осъществявани на територията на страната.