Водата от язовир "Студена" е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник. 

Преди няколко дни, на 12 януари, от РЗИ-Перник препоръчаха водата, която идва от язовира, да не се използва за питейни цели. И обявиха, че при взети ден по-рано проби от водопроводната мрежа са установени несъответствия по показателите цвят и мътност на изход пречиствателна станция. 

За тези резултати бе уведомено и ръководството на ВиК дружеството и бе връчено предписание да се предприемат мерки за възстановяване качеството на водата и информиране на населението.

След това са били взети 21 контролни проби от водопроводната мрежа на Перник и населените места, захранвани от язовир "Студена". 

Според резултатите от пробите водата отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество. Това означава, че тя е годна питейно-битови цели и отговаря на контролираните физико-химични и микробиологични показатели.