Голяма част от учебната документация в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" се води непрецизно, некоректно, допуснати са редица технически грешки, поправки на заглавия на дисциплини, грешки в хорариума, както в ECTS кредитите по отделните дисциплини. Това са част от констатациите от извършена проверка на МОН в университета, разпоредена от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, съобщиха от МОН.

До проверката се стигна след сигнали за неправомерно нанесени оценки на студенти без да са положени изпити.

От МОН посочват, че от проверените главни книги на специалностите "История", "История и археология" и "Архивистика и информационна сигурност" - на случаен принцип, от випуск 2015 г. до випуск 2020 г., комисията е установила 58 случая на нарушение на изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

В допълнение към посочените по-горе нарушения липсват изпитни протоколи, но от тях са били нанасяни оценки в главните книги. В други случаи липсват номера и дати на изпитни протоколи, както и оценки по определени дисциплини. Има коригирани текстове с коректор, неподписани оценки и невписани оценки в главната книга при издадени дипломи.

От проверените главни книги по специалността "Право" с всички студенти-редовно обучение, записани от 2015 г. до 2018 г., комисията е установила 80 случая на нарушение на Закона за висшето образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

Сред нарушенията са: обучение в съкратени срокове, преместване от друго висше училище от друга специалност, неспазване на продължителността на обучението, неспазване на хорариума по задължителните дисциплини, както и признаване на изпити от една образователно-квалификационна степен в друга.

Установено е, че липсват 4 протокола от проведени изпити, а в други протоколи има вписани оценки без подпис или невписани такива в главната книга.  В главната книга има вписани оценки по дисциплините, които са водени от един преподавател, но са подписани от друг човек, както и други нарушения.

От ректора е изискано писмено становище за всеки от установените случаи на вписани в главната книга оценки, за които липсват изпитни протоколи, в това число да посочи кои са лицата, които са ги вписали. Той трябва да изиска и писмени обяснения от отговорните членове на академичния състав и на административния персонал за всички неподписани оценки в изпитните протоколи и в главните книги и да приведе документацията в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Ректорът трябва да представи на МОН образци на изпитни протоколи и главна книга по изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Направена е препоръка да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 58а от Закона за висшето образование. Според него член на академичния състав или на останалия персонал на висшето училище подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено извърши някое от следните нарушения: постави изпитна оценка без да е проведен изпит; изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви при него; издаде документ, който невярно отразява завършени етапи в обучението на студент, докторант и специализант.

При необходимост констатираните факти и обстоятелства ще бъдат предоставени и за целите на проверката на Прокуратурата, която е в ход във висшето училище, посочват от МОН.

Скандалът в Югозападният университет избухна в края на миналата година след като бивш преподавател във висшето училище подаде сигнал в МОН за фалшифициране на оценки от несъществуващи изпити на дипломирани студенти.

Доц. Стефан Дечев, който в момента работи в НБУ, публикува сигнала и във Фейсбук, отбелязвайки, че става дума за раздадени дипломи за висше образование на студенти при нанесени оценки от негово име за непроведени никога изпити с фалшифициране на подписа му.

По думите му корупционните практики са ставали в Правно-историческия факултет на ЮЗУ по време на ръководството на декана доц. д-р Николай Марин и зам.-декана доц. д-р Валентин Китанов. За доказателство приложи и 26 снимки на главната книга, в която има оценки на студенти, подписани от друг, без той да е провел съответните изпити. Общо конкретните случаи, описани от него, са 8. За друг случай той разказва, че няма нито една водена от него дисциплина по учебен план, която да е нанесена в главната книга, като всички оценки, нанесени в главната книга, са съмнителни и изглеждат като подписани от един човек.

Освен въпросните случаи той съобщава и за други, в които положените подписи са също съмнителни и не отговарят на оригиналните и автентичните подписи на колегите преподаватели, титуляри в съответните учебни дисциплини.

"За сметка на това учудващо приличат като почерк на онези уж "мои" подписи, които аз разпознавам като съмнителни и неавтентични. Несигнализирането от страна на колегите от предишното ми работно място се дължи на атмосферата създадена в Правно-историческия факултет (ПИФ) под ръководството на декана доц. д-р Николай Марин, самозабравил се научен ръководител на скандалния бивш главен прокурор Иван Гешев, както и от зам.-декана на ПИФ и ръководител на катедра "История" доц. д-р Валентин Китанов - атмосфера на страх и съучастие в незаконни практики или в прикриването им. И наистина, всякакво служебно израстване е свързано със съучастие в или замълчаване за подобни практики. Това го доказва и "успешната" на пръв поглед академична кариера на двамата господа", посочва доц. Стефан Дечев в сигнала си до МОН.

Преподавателят посочва още, че за проблеми във висшето образование у нас се говори от години, но посочените от него нарушения на Закона за висшето образование и редица други закони според него се отличават с особена арогантност. Затова той призовава за проверка на място.

Това не е първият скандал с Югозападния университет в Благоевград. През 2021 г. тогавашният ректор на вишето училище проф. Борислав Юруков бе обвинен от КПКОНПИ в конфликт на интереси, заради което той трябваше да върне на държавата 142 хил. лв.

 

ИЗБРАНО