След като процедурата няколко пъти бе обжалвана, а производството спряно, сега Върховният административен съд (ВАС) е възпрепятстван да образува производство и да разгледа частната жалба, подадена на 22.06.2018 г. от "Вайнман Технолоджи" ЕООД срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Припомняме, че КЗК не уважи жалбата на фирмата относно провеждането на търга. Сега, с цел да възпрепятства произнасянето на съда, жалбоподателят умишлено не внася дължимата държавна такса.

Това означава, че в момента по съдебен ред следва да се връчи призовка за заплащане на дължимата такса от страна на фирмата. Същата обаче все още не е открита на посочения адрес.

Със свое Определение от 14.06.2018 г. КЗК остави без уважение направеното искане от "Вайнман Технолоджи" ЕООД за спиране на обществената поръчка за закупуване на 400 броя линейки, обявена от Министерството на здравеопазването.