Нено Димов предупреди днес, че в момента се обсъжда европейска директива, която ще постави задача пред държавите от ЕС течовете по водопреносната система да бъдат сведени до под 23%.

"Ясно е, че при нас загубите са доста по-съществени и ако тази директива стане факт, ще имаме кратко време да изпълним изискванията", подчерта Нено Димов.

Министърът на околната среда и водите свика извънреден Координационен съвет по водите във връзка с ограничаването на водоползването от язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с под 50% наличен обем.

През 2017 г. 61.24% от водата са се губели по тръбите, без да стигнат до потребителите. През 2016 г. загубите по водопреносната мрежа са били 60.76 процента - по сравнителен анализ на ВиК сектора, направен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Смята се, че водещата причина за големите загуби на вода са изгнилите тръби. Много общини изпълниха или изпълняват водни проекти по европейски програми за финансиране. Темповете обаче са ниски.

Какво ще се случи с язовирите и водоснабдяването

Към края на ноември със запълняемост под 50 на сто са язовирите "Дяково", "Асеновец" и "Ястребино". Затова на срещата бяха поканени представители на общините Сливен, Антоново, Бобов дол и Дупница. Присъстваха представители на отговорните министерства - МРРБ, МВР, МЕ, МЗ, МЗХГ, МВР, МИ, МТИТС, както и директорите на Басейновите дирекции - Западнобеломорски, Източнобеломорски и Черноморски район.

"Гарантирането на питейно-битовите нужди на населението за нас е приоритет", заяви министър Нено Димов пред участниците в съвета, цитиран в съобщение на МОСВ. Според него ограничаването на водовземането от язовири не може да реши дългосрочно проблема, затова усилията трябва да бъдат насочени към намаляването на загубите на вода и подобряване на общественото водоснабдяване.

От Басейновите дирекции посочиха, че трите проблемни язовира не са единствените източници за водоснабдяване на обслужваните селища. Тяхна алтернатива могат да са подземните и повърхностни води, съгласно издадените разрешителни. Представителите на местната власт обясниха какви действия предприемат на общинско ниво, включително възможните алтернативни източници и изразиха увереност, че до воден режим в техните населени места няма да се стигне, защото реално се ползва по-малко количество вода от разрешеното. Те подкрепиха мерките на МОСВ за ограничаване на водоподаването за промишлени нужди от трите язовира.

На съвета беше решено при установяване на наличен обем под 50% на язовирите, използвани за питейно водоснабдяване или друго приоритетно водовземане като напояване, МОСВ да предприема мерки за ограничаване на потреблението за други цели - промишленост и енергетика и др.

Координационният съвет възложи на Басейновите дирекции да отправят предписания към ВиК операторите да актуализират списъците със стопанисваните от тях водоизточници и да приведат разрешителните в съответствие с изискванията на Закона за водите.

В случай на ограничаване на водоподаването ВиК операторите трябва да предприемат действия за преминаване към резервни повърхностни и подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за които имат издадени разрешителни от съответните Басейнови дирекции. Тези указания трябва да бъдат дадени от МРРБ и общините, които съвместно да предложат програма за намаляване на течовете и загубите във водопреносните мрежи, така че природният ресурс да бъде ефективно използван.