Със 108 гласа "за", 62 "против" и 10 "въздържал се" бюджетът на НЗОК мина на първо четене в парламента. Предвидените приходи в бюджета на Касата са близо 4,3 млрд. лв., а разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8%.

Предвидените разходи са в размер на 4 350 003 000 лв., от които 4 116 396 200 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

От догодина се увеличават и средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Със законопроекта за бюджета на НЗОК се предлагат изменения и допълнения в редица други закони. С тях се предвижда преминаване към НЗОК на администрирането на дейностите, осъществявани към настоящия момент от Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина.

Създава се Агенция за медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, която ще осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности.