Това се вижда от регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Банката изисква групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите си.

Като друга позиция се изисква застраховане на служителите на БНБ при служебни командировки или обучения и специализации в чужбина.

Накрая има специална позиция за Застраховка „Гражданска отговорност” на служителите на БНБ, използващи огнестрелно оръжие с цел охрана. Банката търси и изпълнител на други застраховки, с предмет и обем, посочен в съответните застрахователни полици.

Премията по тази позиция е на стойност 5 000 лв. и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП ще бъде възложени директно, по реда, валиден за индивидуалната им стойност, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Във връзка с това, участниците не следва да подават оферти по тази обособена позиция.