По разпореждане на министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ-Варна днес са извършили незабавна проверка по сигнал за разораване на дюни в КК "Камчия", съобщиха от пресцентъра на министерството на екологията. По-късно и министърът на туризма Николина Ангелкова нареди проверка.

Сигналът идва от организацията "За да остане природа", която публикува снимки във Фейсбук страницата си.

Снимки: Facebook/ЗаДаОстанеПРИРОДА

Снимки: Facebook/ЗаДаОстанеПРИРОДА

Установено е, че на плажната ивица в района на местност "Бункера", на територия с приблизителна обща площ около 1,7 дка, има следи от преминаване на превозно средство и отъпкване на единична сухолюбива растителност. По време на проверката на терен не е установена техника и извършване на дейности, уточниха от МОСВ.

Предприети са действия за изясняване на обстоятелствата, снети са координати на засегнатата територия и е поискана информация от Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна за наличие на дюни. За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Варна и е информирано Министерството на туризма.

След направена проверка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ - Варна и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа "Натура 2000", е установено, че гореописаната територия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата", обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, подчертаха от ведомството.

Същевременно по друг случай, при който при планова проверка на 17.06.2019 г. в защитена местност "Лонгоза" са установени незаконни изкопни дейности със специализирана техника в коритото и по устието на река Камчия, е установен извършителят и му беше връчен акт за административно нарушение. С цел възстановяване на засегнатите природни местообитания както и естествения облик на защитената местност, днес РИОСВ - Варна е издала предписание на извършителя да премахне новообразуваната дига от пясък и каменни блокове (парчета, късове), която възпрепятства естественото оттичане на река Камчия.

"Лонгоза" е бивша буферна зона около резервата "Камчия" и попада в защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000" - "Камчия", определена съгласно Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и "Комплекс Камчия", определена съгласно Директива за опазване на дивите птици, се казва още в официалното съобщение.