Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година. Те са определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища, съобщи пресцентърът на кабинета.

Намаление на такси за студенти се регистрира единствено при СУ "Св. Климент Охридски". Те са с най-големи стойности при специалностите от професионално направление "Физически науки" и за специалността "Ядрена химия".

В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лв. (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година). СУ "Св. Кл. Охридски" обаче увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления "Администрация и управление", "Право", "Психология", и "Филология". Увеличението за редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма - 100-160 лв. Единствено в професионално направление "Социални дейности" се отчита по-голямо увеличение в задочната форма - 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7 на сто.

При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с 13,1 процента (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.