Скоро предстоят избори за Европейски парламент, които ще ни дадат възможност за размисъл и вземане на решение за посоката на развитие на ЕС през следващите години. Европейските граждани отново ще гласуват, упражнявайки властта си да определят бъдещия облик на нашия Съюз. С осъществяването на напредък към равенство между половете, трябва да преодолеем трайните различия и стереотипи, за да дадем пълна свобода на жените и момичетата в стремежа им към пълноценен живот.

Неравенствата между половете, пред които сме изправени днес, се отнасят до социалните очаквания, свързани с предоставянето на грижи, дискриминация при достъпа до заетост, стоки и услуги, както и повишен риск от насилие. Жените имат по-ограничен избор на различните етапи от живота си, носят прекомерен товар, свързан с полагането на грижи, за които не получават заплащане, а така също са и недостатъчно представени в политиката и на ръководни позиции. Това е загуба не само за жените. Това е загуба за нашите общества и за Съюза като цяло.

Назначаването на Урсула фон дер Лайен като първата жена на поста председател на Европейската комисия беше важен политически знак за Европа. Освен това председателят фон дер Лайен превърна равенството между половете в приоритет за Комисията. Този приоритет намери отражение в балансираното представяне на половете в колегиума на членовете на Комисията и във въвеждането за пръв път на комисар с ресор "равенство".

Равенството обаче не е въпрос само на важни сигнали. То не може да бъде символично. То трябва да обхваща всички аспекти на живота и да се отнася до начина, по който нашите общества разпределят задълженията и очакванията, така че да се постигне трайна промяна. Става въпрос за създаване на среда, в която жените и момичетата в цялото им разнообразие са насърчавани да се развиват и да реализират високи постижения.

Свободата от насилие е от първостепенно значение, ето защо определихме за приоритет безопасността на жените и момичетата. По време на моя мандат обърнах особено внимание на тази тема чрез ратифицирането на Истанбулската конвенция и представянето на наскоро договореното специално законодателство. За първи път жените в цяла Европа, независимо от техния социален и етнически произход или местоживеене, ще се възползват от общите минимални стандарти в целия ЕС.

Новата директива ще изисква от държавите членки да гарантират безопасно, съобразено с пола и улеснено докладване на престъпления, свързани с насилие над жени и домашно насилие. Тя също така ще установи стандарти за превенция на насилието чрез образование и повишаване на осведомеността; осигуряване на защита и подкрепа за лицата, преживели насилие; мандат за предоставяне на основни услуги под формата на подслони и горещи линии; и наказателно преследване на извършителите. С това законодателство също така ще се криминализират като самостоятелни престъпления гениталното осакатяване на жени, принудителните бракове и кибернасилието.

В целия ЕС все още предимно жените са ангажирани с неплатени грижи и домашни отговорности. Това има отрицателно въздействие върху начина, по който те участват в платената заетост. Тъй като икономическата активност и независимостта на жените зависят от наличните структури за съчетаване на професионални отговорности и личен избор, ние работихме за промяна. Насърчавахме по-голям баланс между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, като осигурихме 10 дни платен отпуск по бащинство и 2 месеца непрехвърляем родителски отпуск и внесохме подобрения във връзка с наличието и достъпа до качествени детски грижи на достъпна цена.

Освен това приехме няколко инициативи, за да засилим икономическото овластяване на жените и да им дадем възможност да се развиват и да допринасят за икономиката в еднаква степен. Например въвеждането на нови правила относно прозрачността на заплащането има за цел да превърне в реалност принципа за равно заплащане за равностоен труд. До 2026 г. нашите нови правила следва да окажат въздействие върху баланса между половете в управителните съвети на дружествата и да дадат търсената видимост на по-слабо представения пол.

С наближаването на европейските избори смятам, че трябва да погледнем отвъд това как гласуват жените и как са представени — колкото и важни да са тези въпроси — и наистина да се стремим да предоставим на европейските жени способността да преуспяват, да ръководят и да живеят без насилие, независимо от техните лични характеристики.

Призовавам всички да се възползваме от повода на тазгодишния Международен ден на жената и да бъдем по-отдадени към едно бъдеще, в което равенството между половете е дълбоко залегнало в самите основи на европейските общества.