Съвместният изследователски център на ЕК в областта на науката и знанието е разработил обща методика, която позволява на националните служби за защита на потребителите да проверяват и да сравняват състава и характеристиките на храните, продавани със сходни опаковки в ЕС, съобщиха от ЕК.

Намерението е:

  • да се изяснят правата на потребителите, включително чрез забрана на действията, водещи до разлика в качеството на хранителните стоки;
  • да се дадат правомощия на съответните служби да подават съвместни искове от името на потребителите;
  • да се предоставят по-силни правомощия за налагането на наказания на службите за защита на потребителите.

Всички храни, продавани в ЕС, трябва да отговарят на строги правила за безопасност, се казва в приетия Общ протокол за проверка. Потребителите трябва да бъдат информирани за основните характеристики, определени в законодателството на ЕС за етикетирането, и следва да не бъдат подвеждани, например от опаковката.

Националните служби, отговорни за безопасността на храните и защитата на потребителите, имат задължението да направят необходимото предлаганите на единния пазар храни да отговарят на съответното законодателство на ЕС.

Методиката за проверка ще помага на националните служби да определят дали храните се предлагат на пазара в съответствие с правото на ЕС. Методиката се основава на прозрачност, сравнимост, подобен подбор, вземане на проби и проверка на стоките, заявиха от Еврокомисията.

Първите резултати се очакват до края на годината.