Предвидена е имуществена санкция от 200 000 лв. за този, който пуска на пазара течни горива от нефтен произход, които не съдържат регламентираното количество биогориво, предаде БТА. Целта е подобряване на законовите разпоредби за постигане на реално предлагане и потребление в транспорта на горива от нефтен произход, съдържащи биокомпонент.

Според разработената и приета от МС Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г. е заложен дял от 2% на биогоривата в потреблението на бензин и дизелови горива през 2008 г; 5,75 на сто - през 2010 г.; 10 процента - 2020 г. На базата на направения анализ на европейските практики и съпоставка със ситуацията в България, според която тези срокове не се изпълняват, новото предложение предвижда въвеждане на задължително изискване за смесване на конвенционалния дизел с биодизел в постепенно нарастваща схема.

От 1 март 2010 г. - горива със съдържание на биодизел минимум 2% обемни. От 1 септември 2010 г - 3 на сто обемни, а от 1 март 2011 година - със съдържание на биодизел минимум 4 на сто обемни. Същевременно е предвиден двумесечен срок за всяка от стъпките, в който бензиностанциите се задължават да предлагат на пазара само съответстващи на тези изисквания дизелови горива. Така реалното предлагане на дизелови горива с биодизел ще започне от 1 май 2010 г., а следващите стъпки за повишаване на задължителния минимум ще се реализират съответно от 1 ноември 2010 г. и от 1 май май 2011 г.