Коментари - Шолц отговори на Радев: Не трябва да бъдат поставяни нови условия пред Северна Македония | Днес.dir.bg

Шолц отговори на Радев: Не трябва да бъдат поставяни нови условия пред Северна Македония

Ще бъда ясен, ясно е договорено и така трябва да бъде - редовен процес на присъединяване според процедурите на ЕС, каза канцлерът в Скопие

Обратно в новината

Коментари - Шолц отговори на Радев: Не трябва да бъдат поставяни нови условия пред Северна Македония | Днес.dir.bg

Коментари

Империята на стефан Душан който се именуваше Македонски цар на гърци, българи и власи, накара Атина, София и Белград да цвилят кото магарета

Оставете македонците да се развиват, стига комлексарщина и руски популизъм!

След като папата беше изпратен от Борисов с кофичка българско кисело мляко, с което светия отец бил закърмен от младини, същия кацайки на македонска земя се изцери, че българите и македонците са два различни народа, нямащи общо помежду си.

Е не сме капо все пак от съюзите си с Германия поне ни върнаха Добруджа и това не е малко при това без капка кръв стана,но сега да бъдат добри и Денков също и да му разясни на шолц какво продължават да правят макета,и че ще видят ЕС през крив макарон ако не влязат в правия път,след като две държави могат да ни спират към Шенген,и то без причина и ние ще спираме макета за ЕС.

Радев ни принизява до нивото на Русия с неспазването на договорите които сме подписали с РС Македония!

Москва и Белград нямат интерес да сме в добри отношения с РС Македония. Добре че въпроса се реши политически!

Kakva Moskva, kakov Belgrad, pak istoto od bugarite kako vo 1913,1918, 1945 tolku vi e pametot ili ste mnogu alcni

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи се страни”), Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави, Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави, Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа, Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури, Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа, Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави, Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им, Зачитайки принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа, Се договориха за следното: Член 1 Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството. Член 2 Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО. Член 3 Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа. Член 4 Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Член 5 Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. Член 6 Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Член 7 Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. Член 8 Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности. Член 9 Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни. Член 10 Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани. Член 11 Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Член 12 В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия. Член 13 Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление. Член 14 Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.

то хубаво го качваш......но договора по закон е невалиден,сключен е с несъществуваща страна.....няма страна /република македония/......името е република северна македония................та така-договор със невярно съдаржание

Външната политика на демагога празнодумец от село Славяноово Румен Радев е ПЪЛЕН ПРОВАЛ.Вътрешната му също, само дето българина ще го разбере след време.

1 милион боеприпаси за Украйна

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ - ЦЕНТАРОТ НА ДЕМУКРАЦИЯТА И ДЕБУЛГАРИЗАЦИЯТА !

Всичко идва от слугите на Москва и при нас и при Македония. русия е изостанала технически ,икономически и умствено с 70г от останалия свят. Всички руснаци живеят още във ВСВ 1944г. Русия е робовладелческа империя. Държи в робство 120 народа, техните земи богатства . Младите хора плащат кръвен данък- правят ги руски еничари за да се бият заради комплексите на джуджето....като ги могилизират принудително на фронта. българските историци първо са кажат кой измисли македонската нация и изби хиляди българи които отказаха да се пиша македонски!! Не са ни виновни хора в чужди държави. Трябва да се назоват имената на тези предатели които играеха по свирката на Москва и Белград.. Другарите от БКП ,Москва и Белград нямат интерес да сме в добри отношения с българите под сръбско и руско владичество. Те измислиха македонската нация и език да сме в служба на Москва. Нямат интерес да сме в добри отношения. За 500 г османско робство българите запазихме религия, имоти, традиции , а за 50г руско иго направиха българите македонци насила и ги накараха тези братя да мразят всичко българско и родно. Сега пак разни професори на партията и президенти се опитват да ни скарат за да не са Македония в ЕС и НАТО. Не бъдете наивници а мислете!!!

Леле Щерев се изхвърли като чекия на мокър пясък

нещо неудобно се чувстваш другарю от историческите факти все едно имаш чепат в задника си,НАЛИ?!?!..ха ха ха

НИЩО хубаво е видяла България от Югозападната си съседка.При една прагматична взаимоизгодно политика, необременена с проклятието на т.нар. ни общо история поне с една ж.п.линия щяхме да ни свързва, щото въздушната на Киро Тъпото никой не я ползва.

Радев ни принизява до нивото на Русия с неспазването на договорите които сме подписали с РС Македония!

А шолц да си го навре каде слънце не грее, ние живеем тук а не той.

Скапаните надупени български политици ще приемат всичко което джендърите им предложат предатели Гадни мръсни сприятелихте се с дявола напуснете България

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи се страни”), Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави, Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави, Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа, Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури, Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа, Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави, Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им, Зачитайки принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа, Се договориха за следното: Член 1 Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството. Член 2 Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО. Член 3 Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа. Член 4 Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Член 5 Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. Член 6 Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Член 7 Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. Член 8 Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности. Член 9 Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни. Член 10 Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани. Член 11 Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Член 12 В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия. Член 13 Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление. Член 14 Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.

договорът е сключен с република македония и важи за нея.................а не за република северна македония

Нещата вървят към времево съвпадение, нашите партньори да ни изнудят да клекнем по унизителен начин и великата перемога да лъсне като пълна безизходица, съчетано с избори в САЩ.

Радев ни принизява до нивото на Русия с неспазването на договорите които сме подписали с РС Македония!

На майкати презвмяването

85 % от българите гласуваха за евроатлантически партии, защото БСП също е такава.

Шолц да го лапне!

Приятелю, ние го лапнахме та ще се задавим, а не Шолц!

Радев за пореден път е отстрелян в Европа. Вече се излага с путинизма си пред цял свят

SirBob

Друго си е да си управляван от продажни шантонерки, които продават историята ни за 5 сребърника, а?!!?

Хайде първо погледни немските медии (не БТВ) как освиркват Шолц по митингите. Даже и фалцета на Хитлер докарва вече. Ще пращаме танковеее

За пореден път виждаме лицемерието на "европейците"!

Ajde be bugari spasete ja Makedonija, stavajte pojako veto

Нищо не можем да спасяваме, Kaufland и Billa вече точат лиги да превземат и македонския пазар и да затрият малките частници. Но поне ще се опитаме ние да излезем от ЕС

Фашистка Германия и Титова Македония,заедно напред към путинова Русия...честито

Все си мислех, че по-голяма карикатура от Франсоа Оланд няма да има скоро в европейската политика, но швабата Шолц упорито се опитва да ме опровергае. Явно не е в час по темата. Нови условия няма, все още чакаме да покрият старите - след включването на българите в конституцията на страната, следва спазване на правата и свободите на българите в РСМ, както и промяна на учебниците им по история, които са бъкани с лъжи и измишльотини. По същество Европейците правят всичко възможно да ги напуснем. Ако искат, могат да търгуват България за Македония...

По питани от българите за членството на България в ЕС и НАТО няма! Само в последните две години ни питаха пет пъти!!! И неизменно българите отговарят по един и същи начин, като масово гласуват против тези, които искат да изкарат България от ЕС и НАТО и да я вкарат в Руския свят!

Вервайте на ЕС, както вервахте на Цимеончо! Само интересите си гледат, че ако може да ни прекарат и без вазелин...

Швабите за пореден път ни забиват нож в гърба! Заради участието ни на тяхна страна в две войни претърпяхме национална катастрофа. Сега пак тези уж наши съюзници, ни тикат към такава, но този път към катастрофа на нашия дух, историята, корените, език. За съжаление на власт у нас са безродни марионетни послушковци, готови на всичко за да изпълнят заповедите на господарите си. Те няма да реагират никак на това откровенно антибългарско изявление дребното човече от Берлин. Пускат България на пързалката към нейния край.

не мое да спим zaради Македония :)))) а ве ква Македония ..кви пет копейки ..цялата работа е да стопираме влиZaнето на МАкедония в ЕС и така да тролим в полZa на Москалите и Сърбоманите ....нак интересното е ..че точно теZи ..които Zаедно с Москва и Коминтерна иzмислиха Македония и македонския еZик ...караха българите в Пиринска Македония насила да се пишат Za makедонци ..теZи които предадоха тялото на Гоце на Белград-Скопие ..точно те сега най много ривът като палтени евреZийски оплаквачки Za Makeдония ..а Бункерния им господар Вовата вика ..че славянската аZбука идвала от Македонско

Казаното от Шолц е несериозно. Очевидно е, че Германия отново ни предава. Жалко.

Ми то не си спомням случай, в който да не ни е предала. Като почнеш от българите на Алцек, предателски избити от собствените им роднини баварците (докато кротко спят като гости в домовете на последните). И стигнем до световните войни.

Че кой е тоя германски дядо че да диктува на България какво може и какво не ? Пълно унижение ,ама то си е нормално с такива безгръбначни политици . Помиярска история

Най-голямата грешка беше да ги признаем като държава. Но явно Жельо е бил натоснат отвън, за да подпише! По това време още не съм осъзнавал западната "демокрация" напълно!

Жельо и Стоян Ганев бяха натиснати от прословутата българска глупост ПЪРВИ в света да признаят най-големия си враг.

Та тя глупостта никога не си е отивала от българина!

Жельо бе приведен пред задокеанския господар лакей и изпълняваше всички негови искания. От тогава жельовщината е основа на политиката ни.

Хубаво е че президента Радев отправя такова послание, но вече е късно за каквото и да било! Нашите европейски и американски "братя" вече са взели страната на Македония и ни диктуват какво да правим, т.е. ни заповядват да няма никаква промяна на условията, които сме поставили на македонците. Условието, което много гръмко нашите политици развяват за вкл. на българите в конституцията на Македония не решава нищо! Но сърдете се на младите и красиви от ПП, които когато бяха на власт предадоха българския интерес и сега няма връщане назад! При един нормален, държащ на своята чест, достойнство и идентичност народ, само поради факта, че ПП са предали тези български ценности щяха да ги прогонят с "камани", а този глупав народ ги допуска отново до власта!

Както е казал народът, с такива приятели не ни трябват врагове. :-)

Поправям си правописната грешка "камъни", че привържениците на ПП веднага ще почнат да коментират грешката, без да отговорят на смисъла в написаното!

Шолц е бил объркан с Радев заради физическата им прилика и затова побързал да се еманципира от него.

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи се страни”), Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави, Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави, Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа, Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури, Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа, Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави, Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им, Зачитайки принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа, Се договориха за следното: Член 1 Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството. Член 2 Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО. Член 3 Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа. Член 4 Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Член 5 Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. Член 6 Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Член 7 Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. Член 8 Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности. Член 9 Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни. Член 10 Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани. Член 11 Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Член 12 В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия. Член 13 Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление. Член 14 Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни. Подписан в …………………..на………………………….в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на Договарящите се страни – български език, съгласно Конституцията на Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония, като и двата текста имат еднаква сила. На Македонски ДОГОВОР ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА Република Македонија и Република Бугарија (нарекувани во понатамошниот текст заеднички „Договорни страни“), Поаѓајќи од заедничкиот стремеж за понатамошен развој на добрососедството, пријателството и соработката меѓу двете држави, Длабоко убедени во потребата од развој на соработката врз основа на меѓусебното почитување, доверба, разбирање, добрососедство и заемно почитување на интересите на нивните држави, Верувајќи дека сеопфатниот развој и продлабочување на пријателските добрососедски односи меѓу нив одговара на интересите на народите на Република Македонија и Република Бугарија, Убедени во неопходноста од зајакнување на безбедноста и мирот, соработката и довербата во Југоисточна Европа, Поздравувајќи го стремежот на Република Македонија за интеграција во европските и евроатлантските структури, Верувајќи дека конструктивниот дијалог за сите аспекти на билатералните односи, како и за регионални и меѓународни прашања, ќе придонесе за понатамошен развој на врските меѓу двете држави на рамноправна основа, Потврдувајќи го фундаменталното значење на Заедничката декларација од 22 февруари 1999 г. во односите меѓу двете држави, Имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и нивните народи, Почитувајќи ги принципите на Повелбата на Обединетите нации и документите на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, како и демократските принципи содржани во актите на Советот на Европа, Се договорија за следново: Член 1 Двете Договорни страни ќе развиваат сестрани односи помеѓу себе во согласност со основните принципи на меѓународното право и добрососедството. Член 21. Двете Договорни страни ќе соработуваат во рамките на Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на Европа и други меѓународни организации и форуми. 2. Двете Договорни страни ќе ја развиваат соработката помеѓу себе во областа на европската и евроатлантската интеграција, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за нејзиното пристапување кон Европската Унија и НАТО. Бугарската страна ќе го сподели своето искуство со цел да и помогне на Република Македонија да ги исполни неопходните критериуми за членство во Европската Унија и ќе ја поддржи Република Македонија за добивање на покана за членство во НАТО согласно соодветните одлуки од средбите на врвот на НАТО. Член 3 Двете Договорни страни ќе помагаат за развој на соработката меѓу државите од Југоисточна Европа, за зајакнување на разбирањето, мирот и стабилноста во регионот и при реализацијата на регионални проекти, како дел од процесот за создавање на единствена Европа. Член 4 1.Двете Договорни страни ќе одржуваат контакти и ќе остваруваат средби меѓу претставници на органите на државната власт на различни нивоа за развој на пријателските односи и соработката. 2.Двете Договорни страни ќе помагаат за одржување на контактите меѓу локалните власти и граѓаните на двете Договорни страни. Член 5 Имајќи ја предвид нивната географска блискост, двете Договорни страни ќе се стремат да создаваат неопходни правни, економски, финансиски и трговски услови за обезбедување на најшироко можно движење на стоки, услуги и капитал. Тие ќе ги поттикнуваат заедничките инвестиции и ќе обезбедат нивна заштита. Член 6 Двете Договорни страни ќе го поддржуваат зголемувањето на туристичката размена, како и развојот на соодветни форми на соработка во областа на туризмот. Член 7 1.Двете Договорни страни ќе ги прошируваат и усовршуваат транспортните врски и комуникациите меѓу нив, вклучително во рамките на регионалните инфраструктурни проекти. 2.Двете Договорни страни ќе се стремат кон олеснување на царинските и граничните формалности за патниците и стоките, кои се движат меѓу нив. Член 8 1.Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена соработка во областа на културата, образованието, здравството, социјалната грижа и спортот. 2.Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на Договорните страни. 3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности. Член 9 Двете Договорни страни ќе прават напори за слободно распространување на информации, преку поттикнување и развивање на соработката во областа на средствата за јавно информирање со искористување на можностите на современите информативни средства. Тие ќе се ангажираат во заштитата на авторските и интелектуалните права на творците од двете земји. Член 10 Двете Договорни страни ќе ја унапредуваат соработката во правната и конзуларната област и поконкретно во областа на граѓанските, казнените и административните прашања, како и за решавање на хуманитарните и социјалните проблеми на нивните граѓани. Член 11 1.Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува дејствија, насочени против другата земја, кои имаат непријателски карактер. 2.Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија да биде искористена против другата од организации и групи, кои имаат за цел извршување на субверзивни, сепаратистички дејствија и дејствија кои се закана за мирот и безбедноста на другата Договорна страна. 3.Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални претензии една спрема друга. 4.Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани, на територијата на другата Договорна страна, во согласност со меѓународното право. 5.Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лица што не се државјани на Република Македонија. 6.Двете Договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти, насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, кои би им наштетиле на нивните односи. Член 12 1.Во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој Договор, двете Договорни страни ќе основаат Заедничка меѓувладина комисија. Комисијата се копретседава од Министрите за надворешни работи на двете Договорни страни и вклучува високи официјални претставници на двете Договорни страни. 2.Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно, со цел преглед на ефективната примена на овој Договор, примена на мерки за подобрување на билатералната соработка, како и решавање на прашања, кои се појавиле за време на исполнувањето на Договорот. Секоја од Договорните страни може, по потреба, да предложи организирање на дополнителни средби на Заедничката меѓувладина комисија. Член 13 1.Овој Договор подлежи на ратификација согласно уставните барања на Договорните страни. Овој Договор влегува во сила на датумот на размената на ратификационите инструменти на двете Договорни страни и останува во сила за неопределен временски период. 2.Овој Договор може да биде изменет со писмена согласност меѓу двете Договорни страни. Измените се договараат по дипломатски пат и влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член. 3.Секоја Договорна страна може да го раскине Договорот со испраќање на писмено известување до другата Договорна страна. Договорот ќе престане да биде во сила една година по датумот на приемот на ваквото известување. Член 14 Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии страни се Договорните страни. Потпишан во два оригинални примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и двата текста имаат еднаква важност.

За какви правила говори немеца, че не се сещам? Като ни разкарват тировете из цяла Европа или като ни лъжат нагло за Шенген или за еврото, дето няма да го видим, че сега ще го прилагаме фактически без да сме приети! Или като ни обявят розовото масло за отровно... Германия когато не обслужва истината, а прави тънки сметки се проваля! Така допуснаха украинската война с неособено честно посредничество. Така и сега клякат на един малоумен националист в Македония, който налага в ЕС комунистически ценности от Коминтерна! Идеята винаги да се дават права на малцинства и да се подкукоросват е грешна! Към България постъпват грешно и това няма да се забрави тук! Гърците ги сложиха на място немците преди време и им обясниха историята много кратко, но нейсе... кръвта вода не става и българите все още не са станали канадски кирчовци!

СЪВМЕСТНА ДEKЛAPAЦИЯ ж на Mинистър-председателя на Република България и Председателя на Правителството на Република Македония Mинистър-npeдceдaтeлят на Република България и Председателят на Правителството на Република Македония, Изхождайки от общия стремеж за развитие на добросъседски отношения между двете държави, Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните страни и народи, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа, Изхождайки от стремежите на двете страни за интеграция в европейските и евроатлантическите структури, Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионалните и международните проблеми, ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките на двете страни на равноправна основа, Зачитайки принципите на Устава на ООН и документите на ОССЕ, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Совета на Европа, 1. Изразяват своята готовност и общо желание за развитие на всестранни отношения между Република България и Република Македония. Тези отношения ще бъдат развивани в съответствие с основните принципи на международното право. 2. Двете страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, Инициативата на НАТО Партньорство за мир, Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и други международни организации и форуми. 3. Двете страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в района и при осъществяване на регионални проекти като елемент от процеса за създаване на единна Европа. 4. Двете страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничество. Те ще съдействат за поддържане на контактите между неправителствените организации и гражданите на двете страни. 5. Имайки предвид географската си близост, двете страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на безпрепятствено движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. 6. Двете страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. 7. Двете страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в ракмите на регионалните инфраструктурни проекти. Те ще се стремят към облекчаване на митническите и граничните формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. 8. Двете страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. 9. Двете страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на пресата, радио и телевизионните предавания чрез използване съвременните съобщителни средства. Те се ангажират в защита на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни. 10. Двете страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулската област и по-специално по граждански наказателни и административни въпроси както с цел улесняване на пътуванията и посещенията на своите граждани, така и за решаване на техните хуманитарни и социални проблеми. 11. Двете страни няма да предприемат, подтикват и поддържат действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Нито една от страните няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки или застрашаващи спокойствието и сигурността на другата страна действия. Двете страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга. Република Македония заявява, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и няма да допускат дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на отношенията между Република България и Република Македония. Подписана в София на 22.02.1999 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на официалните езици на двете страни - български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония, като двата текста имат еднаква сила. ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: ИВАН КОСТОВ ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВСКИ Министър-председател Председател на Правителството

Който бг политик не се е занимавал с Македония, само той не е ял хурката.

Ви го не оспоруваме идентитетот! Со вештачка нация никой нормален се не идентифицира!

Беларус с най-много полицаи в света на глава от населението Беларус е най-полицейската държава в света. Страната управлявана от авторитарния режим на Александър Лукашенко има 1442 милиционери на 100 000 души население. Това пише вестник "Беларусские новости". В същото време ООН препоръчва на 100 000 жители да има 222 полицаи. За сравнение в България са двойно повече – 442-ма. Данните са приведени в записките към два законопроекта, внесени в украинската Върховна Рада. Политиците в Киев предлагат съкращаване на броя на собствената си полиция, достигаща 780 служители на 100 000 души. Според тях страната не се нуждае от сегашните 375 700 полицаи при население от близо 45 милиона души. Второто място след Беларус заема Русия с 978 полицаи на 100 000 души население. В Италия карибинерите са 552 на 100 000 души население, в Чехия - 405, а в САЩ са само 233. Най-нисък е показателят на Швейцария - 195-200 полицаи на 100 000 души. В доклада не се съобщават данни за Китай и Северна Корея.

Не трябва да се поставят нови условия, че те макетата старите не могат да изпълнят:))

Ама, този Шолц още ли се занимава с Радев? Трябва да е много прост човек тогава. Тук, в руската колония никой не го бръсне за слива.

Нещастник мръсен, за разлика от родоотстъпници като теб, Президента Радев е българин! Аман от платени майцепродавци в тази държава! Затова ровим като къртици вече 33 години!

Да,заклетият и фанатичен комуняга Мунчо Радев е българин на руска служба.

а кой пита българския народ дали иска да е във Варшавския договор или в СИВ ..имаше ли референдум ..кой пита БГ народа дали иска да стане 16-та Zадунайска червена република ..както е искал бай Трошо правешкия несменяем и неграмотен сатрап ? а питал ли е некой българския народ БНА -Българската Народна Армия да влеZe в Чехословакия и да мачка чехословашкия народ ? А питал ли е некой българския народ червените кръволоци или техните деца и внуци след 75 години борба с чорбаджиите :) да станат новите червени чорбаджии ..най големите банкери ..zaстрахователи ..Фабриканти ..най големите градски и селски собственници ..? а питал ли е някой българския народ Пловдивския Панаир да бъде подарен на Гочето Гергов социалист и московски гражданин ..подариха му и ЦУМ ..нема по нагли мекерета от промосковските ..те продадоха БГ ..те предадоха тялото на Гоце Делчев на Сърбо-македонците ..те иzбиха цвета на българската нация и обраха всичко построено Zа 45 г робски труд ..чреZ УкаZ-56 .. грабителската приватиZaция и фалита на всички БГ банки където иZгоряха париците на сите трудолюбиви българи ! тогава немаше ни НАТО ..ни ЕС в БГ ...

Както никой не ни пита за СИВ и ВД, точно така никой не ни пита за ЕС и НАТО.

никой не те е питал сега ..но можеш да правиш нонстоп критика ..да пусиваш ЕС и НАТО ..можеш да напуснеш България ..а тогава не само не са питали ..ами ако некой критикува или пусува СИВ или ВД ..жална му майкя ..ше го Zaличат ..не си могъл дори да на пуснеш райската НРБ..т.е. БГ ..така че не реви

Берлинският договор в Москва ли е подписан? България ако не си беше свалила гащите в посока изток след втората световна колко македонии щеше да има? Въпроси, въпроси... И прав си. Никой не ни пита.

Дир са отлично осведомени за Северна Македония, на нищо не знаят за потъпкването на правата, историята и истината за българите в Босилеградско например.

Северна Македония плаща за антибългарска реклама в интернет.Популярни страници във фейсбук като Squatting Slavs in Tracksuits и подобни с милиони членове по цял свят бълват ежедневно мизерни снимки от България създавайки негативен имидж.

дедо му на Шолц е горил Македонските евреи в концлатерите, не е имало шанс да спасим и тях заради същите тия шваби. Байдън управлява Шолц , па тоя се опитва да управлява нас. Същото беше с Батак и турското робство- още ли не ви е ясно, не им пука за нас. Вероятно ни го връщат и за това , че се обърнахме срещу тях в края на 2 световна война. Всичко зависи от нас, а не от тоя фашага

Македония е проклятието на България.Убийствата на Стамболов и Стамболийски ат македонски диваци.Бомбардиловките над София по време на ВСВ не заради ня6акво формално поддължане на Германия, а заради присъствието на български войски в т.нар. нови теритирии.Убитите бг.политици след народния съд също.Ако не бяха българките претенции и краткивременно присъединяване на тези територии, сега световния еврейски съвет нямаше да обвинява България и Борис 3 в депортацията на 11 хил. евреи...и в крайна сметка нямаше да я има днес омразата към българите в РСМ.

Не отговарай на радев, отговори на Българите. Радев не е България.

Radev Makedonec li e po koren

Значи всичките български интереси си заминават и следваме чуждите интереси така ли? Бяхме в много силна позиция, но шепа продажници вдигнаха ветото в полза на чужди интереси и лобисти. За евро Зелките остана само една формалност като български интерес: вписването на българите в конституцията на Северна Македония! А гарантирането на равнопоставеност на българите там, а изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, както и двата важни протокола от заседанията на Междуправителствената комисия, където има ясно поети ангажименти - отказ от езика на омразата към България, прекратяване на дискриминацията към гражданите на РСМ, които се самоопределят като българи, преработване на учебниците, за да се изкорени от тях езика на омразата и разкриване на архивите на бившите югославски служби. По тези въпроси развитие липсва и нашия "партньор" мистър Шолц изобщо не го интересува това, защото коалицията събрана от ПОСОЛСТВОТО да отстоява чужди интереси вдигна ветото срещу обещания от страна на македонците, които сега дори се чудят дали да си спаят обещанието за орязаните български искания...

Макаронения за пореден път ни преметна. Същокакто и с превозвачите и безумието камионите да се прибират у дома през 3 седмици. Обща пазар, ама само когато им е изгодно.

Некадърната ни външна политика ме накара да ме е срам че съм Българин.

Въмшна политика правена 30 години от предатели. Нямам какво повече да добавя.

Само съветската външна политика е правилна! Включително признаването на Македонската нация.

Вие сте обсебени от Русия! Лекувайте се! Кога съм споменавла нещо за русия или руска външна политика?!? Изобщо можете ли някога да допуснете, че има хора, които не са слагачи и лизачи и мислят само иединствено за България и българските интереси?!? Значи, ако не харесвам вашите господари, съм за другите господари. Уникална умноркасива логика. Виждаме умнокрасив ум в действие.

а ве тая проруска пропаганда ни Zaнимава постоянно с иZмисленни проблеми ..кво ни пука Zа Македония ..живеем векове беZ македонците ..кво ни брега некви джндъри мендъри ..колко пъти на ден човек си мисли Za джендъри ...ей го на Армения ..Груzия ..Молдова ..и бувшите съветски средноаZиатски републики не са ни в ЕС ни в НАТО ..а се в пъти по Zле от нас ..идват да бачка Zа жълти стинки на БГ черноморието ..там никой нормален българин нема да се фане Za такава надница ...оня Путьо вика че Македония идвала славянската аZбука ..а нашите копейки го боготворят ..ама Za сърбоманска македония уж милеят !

Пожелавам ти да си надживееш и децата и внуците

Коментари - Шолц отговори на Радев: Не трябва да бъдат поставяни нови условия пред Северна Македония | Днес.dir.bg

Шолц отговори на Радев: Не трябва да бъдат поставяни нови условия пред Северна Македония

Ще бъда ясен, ясно е договорено и така трябва да бъде - редовен процес на присъединяване според процедурите на ЕС, каза канцлерът в Скопие

Обратно в новината

Коментари - Шолц отговори на Радев: Не трябва да бъдат поставяни нови условия пред Северна Македония | Днес.dir.bg

Коментари

Империята на стефан Душан който се именуваше Македонски цар на гърци, българи и власи, накара Атина, София и Белград да цвилят кото магарета

Оставете македонците да се развиват, стига комлексарщина и руски популизъм!

След като папата беше изпратен от Борисов с кофичка българско кисело мляко, с което светия отец бил закърмен от младини, същия кацайки на македонска земя се изцери, че българите и македонците са два различни народа, нямащи общо помежду си.

Е не сме капо все пак от съюзите си с Германия поне ни върнаха Добруджа и това не е малко при това без капка кръв стана,но сега да бъдат добри и Денков също и да му разясни на шолц какво продължават да правят макета,и че ще видят ЕС през крив макарон ако не влязат в правия път,след като две държави могат да ни спират към Шенген,и то без причина и ние ще спираме макета за ЕС.

Радев ни принизява до нивото на Русия с неспазването на договорите които сме подписали с РС Македония!

Москва и Белград нямат интерес да сме в добри отношения с РС Македония. Добре че въпроса се реши политически!

Kakva Moskva, kakov Belgrad, pak istoto od bugarite kako vo 1913,1918, 1945 tolku vi e pametot ili ste mnogu alcni

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи се страни”), Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави, Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави, Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа, Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури, Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа, Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави, Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им, Зачитайки принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа, Се договориха за следното: Член 1 Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството. Член 2 Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО. Член 3 Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа. Член 4 Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Член 5 Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. Член 6 Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Член 7 Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. Член 8 Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности. Член 9 Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни. Член 10 Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани. Член 11 Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Член 12 В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия. Член 13 Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление. Член 14 Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.

то хубаво го качваш......но договора по закон е невалиден,сключен е с несъществуваща страна.....няма страна /република македония/......името е република северна македония................та така-договор със невярно съдаржание

Външната политика на демагога празнодумец от село Славяноово Румен Радев е ПЪЛЕН ПРОВАЛ.Вътрешната му също, само дето българина ще го разбере след време.

1 милион боеприпаси за Украйна

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ - ЦЕНТАРОТ НА ДЕМУКРАЦИЯТА И ДЕБУЛГАРИЗАЦИЯТА !

Всичко идва от слугите на Москва и при нас и при Македония. русия е изостанала технически ,икономически и умствено с 70г от останалия свят. Всички руснаци живеят още във ВСВ 1944г. Русия е робовладелческа империя. Държи в робство 120 народа, техните земи богатства . Младите хора плащат кръвен данък- правят ги руски еничари за да се бият заради комплексите на джуджето....като ги могилизират принудително на фронта. българските историци първо са кажат кой измисли македонската нация и изби хиляди българи които отказаха да се пиша македонски!! Не са ни виновни хора в чужди държави. Трябва да се назоват имената на тези предатели които играеха по свирката на Москва и Белград.. Другарите от БКП ,Москва и Белград нямат интерес да сме в добри отношения с българите под сръбско и руско владичество. Те измислиха македонската нация и език да сме в служба на Москва. Нямат интерес да сме в добри отношения. За 500 г османско робство българите запазихме религия, имоти, традиции , а за 50г руско иго направиха българите македонци насила и ги накараха тези братя да мразят всичко българско и родно. Сега пак разни професори на партията и президенти се опитват да ни скарат за да не са Македония в ЕС и НАТО. Не бъдете наивници а мислете!!!

Леле Щерев се изхвърли като чекия на мокър пясък

нещо неудобно се чувстваш другарю от историческите факти все едно имаш чепат в задника си,НАЛИ?!?!..ха ха ха

НИЩО хубаво е видяла България от Югозападната си съседка.При една прагматична взаимоизгодно политика, необременена с проклятието на т.нар. ни общо история поне с една ж.п.линия щяхме да ни свързва, щото въздушната на Киро Тъпото никой не я ползва.

Радев ни принизява до нивото на Русия с неспазването на договорите които сме подписали с РС Македония!

А шолц да си го навре каде слънце не грее, ние живеем тук а не той.

Скапаните надупени български политици ще приемат всичко което джендърите им предложат предатели Гадни мръсни сприятелихте се с дявола напуснете България

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи се страни”), Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави, Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави, Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа, Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури, Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа, Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави, Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им, Зачитайки принципите на Устава на Организацията на Обединените Нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа, Се договориха за следното: Член 1 Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството. Член 2 Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО. Член 3 Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа. Член 4 Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Член 5 Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита. Член 6 Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Член 7 Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях. Член 8 Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности. Член 9 Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни. Член 10 Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани. Член 11 Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Член 12 В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия. Член 13 Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна. Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление. Член 14 Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.

договорът е сключен с република македония и важи за нея.................а не за република северна македония

Нещата вървят към времево съвпадение, нашите партньори да ни изнудят да клекнем по унизителен начин и великата перемога да лъсне като пълна безизходица, съчетано с избори в САЩ.

Радев ни принизява до нивото на Русия с неспазването на договорите които сме подписали с РС Македония!

На майкати презвмяването

85 % от българите гласуваха за евроатлантически партии, защото БСП също е такава.

Шолц да го лапне!

Приятелю, ние го лапнахме та ще се задавим, а не Шолц!

Радев за пореден път е отстрелян в Европа. Вече се излага с путинизма си пред цял свят

SirBob

Друго си е да си управляван от продажни шантонерки, които продават историята ни за 5 сребърника, а?!!?

Хайде първо погледни немските медии (не БТВ) как освиркват Шолц по митингите. Даже и фалцета на Хитлер докарва вече. Ще пращаме танковеее

За пореден път виждаме лицемерието на "европейците"!

Ajde be bugari spasete ja Makedonija, stavajte pojako veto