Връщат малките ученици в клас с тестове, зелен сертификат и за учителите

Планът на МОН и МЗ е поетапно всички класове да започнат да учат присъствено

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

ЩЕ ИМА ЛИ ПО 1200 ЛВ. ЗА УЧИТЕЛИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРАВЯТ ТЕСТОВЕТЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ?

За фашагите един по-дебел ! На 14-ти ще ви изметем в канала боклуци !

предизборни тъпотии

""Това са тестове, които могат да бъдат направени без медицински лица", обясни просветният министър. Тестовете на децата ще се правят от съответния учител." ТОВА Е ПОДИГРАВКА С МЕДИЦИНАТА!!! Както и повечето неща направени дотук...

Поредно паническо безумие на хора,случайно докопали се до властта и изпаднали в небрано лозе!

ЩЕ ЗАПОЧНА ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НИ, ЧЕ Е ВЪРХОВЕН ЗАКОН И НИКОИ НЕ Я Е ОТМЕНЯЛ И НЯМА ПРАВО, ДОРИ ДА МУ СЕ ИСКА. ВСИЧКИ ИЗРЕЧЕНИЯ С МНОГО !!!!!! СА СИЛНО НАРУШЕНИ ТОЧКИ В ПЛАН-ДЕМИЯТА . НАРУШЕНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА В ПЛАНДЕМИЯТА и ДИС-КРИМИ-НАЦИОННО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАКСИНАЛНИ ПРОГРАМИ с ТОТАЛНО ЕКСПЕРИЕМНТАЛНИ и ДОКАЗАНО ТОКСИЧНИ, ЧЕ И УВРЕЖДАЩИ ГМО ТЕЧНОСТИ РЕКЛАМИРАНИ КАТО ВАКСИНИ ПАНАЦЕЯ! КАК СА НАРУШЕНИ ЛИ? - АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ГО СТОПЛИЛИ СЕ НАРЕДЕТЕ ПРИ ЗОМБИТАТА ЗА ДА ВИ БОДНАТ И ОСТРИЖАТ, ТОВА Е ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА ПОЛЗВАЩИ МОЗЪКА СИ, И ГОТОВИ ДА ОТСТОЯВАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ СИ. . Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.!!!!!!!!!!!!!! . Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. . (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.!!!!!!!! . Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.!!!!!!! . Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.!!!!!!!! . Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.!!!!!!!!! (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.!!!!!!!!!!!!!!!! . Чл. 30 (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.!!!!!!!!!!!!!! (2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност!!!!!!!!! . Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.!!!!!!!! (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие.!!!!!! . Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.!!!!! . Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.!!!!! 112 място по свобода до преди ковида, а след.. сме на дъното. . Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация!!!!!!!!!! . Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. (2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон. (3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.!!!!!!!!!!!! . Чл. 48. (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.!!!!!!!!!!!!! . Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.!!!!!!!!!!!! .--------------------------------------------------------------------------------------------------- . ХАЙДЕ ДА ОТСКОЧИМ ДО НЮРНБЕРГСКИЯ КОДЕКС ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СРЕЩУ ГЕНОЦИДА . ----------------------------------------------------------------------------------------- Пълен текст на Кодекса . Първи международен кодекс за провеждане на експерименти с хора, Нюрнберг, август 1947 г., съставен в резултат от медицинския фашизъм на нацистите през Втората световна война . 1. Доброволното съгласие на отделния субект е абсолютно необходимо. Това означава, че участниците в изследването: . – следва да бъдат законно упълномощени да дават съгласие; . – следва да имат право на свободен избор; . – трябва да дадат съгласие, без срещу тях да се използват елементи на намеса или употреба на сила, манипулация, измама, натиск, изкривяване на информация, или друга скрита форма на принуда или насилие; . – трябва да притежават достатъчно информация и да разбират същността на представената им информация, за да могат да вземат решение за съгласие в контекста на достатъчно познания за проучването. . Последната точка изисква, преди субектът на експеримента да вземе положително решение, да му бъдат разяснени: . – същността, основните етапи, продължителността и целите на експеримента; . – методите и средствата за провеждане на експеримента; . – всички неудобства и вреди, които могат да се очакват в разумни граници в хода на експеримента; . – влиянието, което може да бъде упражнено върху психическото или физическото здраве на човека в процеса на неговото участие в експеримента. . Задължението и отговорността за получаване на законно съгласие се възлагат на всяко лице, което информира, насочва или набира лица за експеримента. Тези лични задължения и отговорност за тяхното неизпълнение не могат да бъдат прехвърлени на друго лице. . 2. Експериментът трябва да доведе до очакваните плодотворни резултати в полза на обществото, които не могат да бъдат получени чрез използване на други методи или средства. Резултатите не трябва по своя характер да бъдат случайни или излишни. . 3. Експериментът трябва да бъде разработен и базиран на резултатите от предварителни проучвания върху животни и познания за естеството на заболяването или други изследователски проблеми, така че очакваните резултати да оправдаят провеждането на експеримента. . 4. Експериментът трябва да се провежда по такъв начин, че да се избегне ненужно физическо и морално страдание и наранявания. . 5. Експериментът не трябва да се провежда, ако априори има основание да се смята, че може да настъпи смърт или субектът да понесе необратимо увреждане на здравето, водещо до осакатяване; освен, може би, онези експерименти, при които лекари, които провеждат експеримент, действат като субекти на изследването. . 6. Степента на възприемания риск никога не трябва да надвишава границата, определена от хуманитарната значимост на проблема, който експериментът трябва да реши. . 7. Трябва да се осигури подходящо обучение и подходящо оборудване, за да се защити субектът на експеримента от нараняване, увреждане или смърт. . 8. Експериментът трябва да се провежда само от квалифицирани учени – специалисти. Най-високата степен на предпазливост трябва да се упражнява на всички етапи от експеримента от тези, които организират или провеждат експеримента. . 9. По време на експеримента лицето-субект трябва да бъде свободно да избира: да участва в експеримента до края или докато субектът постигне такова физическо или психическо състояние, когато продължаването на експеримента му изглежда невъзможно. . 10. По време на проучването отговорният изследовател трябва да бъде готов да спре провеждането на експеримента на всеки етап, ако има основателни причини да смята, че продължаването на експеримента може да доведе до нараняване, увреждане или смърт на субекта в експеримента. . Източник: The Nuremberg Code (1947), Mitscherlich A, Mielke F., Doctors of infamy: the story of the Nazi medical crimes. New York: Schuman, 1949: xxiii-xxv. . Кратко пояснение . Медицинският фашизъм и съпътстващият го Ковидален култ маршируват върху целия Нюрнбергски кодекс и трамбоват ВСЯКО ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ – както във връзка с диктатите за маските, така и за експерименталните „ваксини“, но също и чрез „лечението“ с не по-малко експерименталните коктейли, включващи доказани отрови като ремдесивир. . Важно е да се уточни и че един ден, съгласно Нюрнбергския кодекс, няма да бъдат съдени само Фатмаци, Ботокси, Кацаровци, Симидчиевци, Кунчевци, Катранджиевци, Кожухарки, Гломби и прочие фармацевтично-индуцирани тромби. Няма специален закон само за лекари, ако можем да наречем така съвременните Менгелета. Такива Кодекси и Конвенции засягат всички: . – журналисти и издатели; . – работодатели; . – декани на университети и директори на училища; . – прости математици и политици; представители на „изкуството“ и всевъзможни лица, подбрани да обслужват пропагандата на патологизирания тоталитаризъм. . Изобщо всеки, упражнявал дори минимален натиск за участие в (псевдо)медицински експерименти, особено ако волно или неволно е спестил на вербуваните информация за рисковете и същинските цели на експеримента. Невежеството не е оправдание нито по светските, нито по Божите Закони. Както и при предишните Нюрнбергски процеси, не подлежат на уважание и неизбежните оправдания: . „Просто си вършех работата…“ и „Само изпълнявах заповеди…“ . Престъпването на Нюрнберския кодекс предвижда и смъртно наказание. В една бъдеща Европа, когато рано или късно ще се проведат следващите Нюрнбергски процеси, ще има смъртно наказание и знам, че не бих искал да съм на мястото на хуманоидите, които ще минават на конвейер през подсъдимата скамейка и завинаги ще останат с мутрите, имената и загубените си души от грешната страна на човешката история. ---------------------------------------------------------------- . Един клип за пропаганда на ваксинация по БТВ с участието на много известния проститут(Фънки) с пресТитутки(П.Дикова) и събеседнички А.Сърчаджиева и Д.Бакърджиева, които си нямат на идея, че ще ги изтипосам така, че да им се прииска да не са се раждали. https://bit.ly/BTVpropagandaOff . Ето какво още искам да ви покажа по темата, то си говори само по себе си за всичко което някога ви е трябвало с точните аргументи, документи и сравнения. . . (ВИДЕО БГ) Pfizer бяха хванати по бели гащи със скрита камера. Всички да видят и чуят добре това инфо, но преди, а не след бодене с бъркоча, защото тогава ще е късно. https://www.veoh.com/watch/v142149559MCxbs8BJ . Извънредно важно предупреждение до всички на който им е мил живота! (ВИДЕО БГ) Ваксерите, а и всички останали чисти, чуйте от изрелец-журналист, какво става в Израел наистина, но се крие от всички медий. А, знайте, че това същото става и по-света, и у нас! https://bit.ly/Alarma-ot-Israel . (ВИДЕО БГ) Стю Питърс и Д-р Джейн Руби отговарят на въпроса защо някои хора имат ужасни странични ефекти, а други нямат никакви. Чуйте и схванете тази важна ПОДВЕЖДАЩАТА част от измамата с фЪксините и безопасността им. https://bit.ly/VaxxPlaceboCase . (ВИДЕО БГ СУБ) Вижте 1:1 какво се случва в кръвта на приелите експерименталната течност с прякор ваксина за ковид и ще схванете, че това е отрова с нано технология за тотално поробване и ефтаназия. ИСТИНСКИ ДОКТОРИ, ВРУСОЛОЗИ, ПАТОЛОЗИ и ПРОФЕСОРИ ПО БИОЛОГИЯ, ще ви го кажат, покажат, и докажат. https://bit.ly/VaccineInsideBlood . (ВИДЕО БГ СУБ) Ваксини ли? - вижте ги в цялата им ГМО-ТОКСИЧНА "прелест" показани от топ експерти с истински научни и лабораторни доказателства. https://bit.ly/VaxxBadNews . (ВИДЕО БГ СУБ) Д-р Янг направи задълбочено изследване на Ваксини и потвърди бомбата за наличие на силно токсични и тромбоцитни съставки, като нано графенов оксид, жива нано технология, метални нано частици и нано алуминий, нано литии, паразити, микро червей. Това не е майтап, не е и опит за сплашване, последното е приоритет на медиите ни, това е реалност заради която набодените ще страдат, или падат като круши, и сега, и тепърва. https://bit.ly/CovidVaxxineInside . иРНК (mRNA) фЪксинaтa под електронен микроскоп (ВИДЕО-БГ СУБ) Прочетете внимателно и текста под видеото, ще ви даде истински антиПлан'демични жокери! https://bit.ly/VaxxUnderMicroscope . (ВИДЕО БГ): СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ФЪКСИНИТЕ СА ОТДАВАН ИЗСЛЕДВАНИ И ЯСНИ НА ВАКСИНАЛНИТЕ ТЕРОРИСТИ, ВИЖТЕ САМИ. https://bit.ly/WellStudiedVaxxSideEffects . (ВИДЕО БГ) Аутопсии доказващи на 100%, че ковид убиеца са ваксините и всички който ги налагат и прилагат! https://bit.ly/VaccineKiller . (ВИДЕО АНГ) Истината за експерименталките лъсна! Сигнал към правителството на САЩ от медицинска сестра, която показва със скрита камера разкрития за масова смърт и застрашаващи живота странични ефекти след фъксиниране. https://bit.ly/VaxxDeceptionOnTop . Ваксините за Ковид - модерната отрова. Вижте им съставките т.е. отровите. https://bit.ly/CovidVaxxinIsModernPoison . (ВИДЕО БГ) Лекари от цял свят излизат с потресаваща информация за съдържанието и въздействието на експерименталната течност в инжекциите! (С БГ ПРЕВОД) https://bit.ly/DoctorsAntiVaxxInfo . Пандемия на лъжата - предупреждение! СПЕШНО ЗА НАУЧАВАНЕ. ВАКСИНИ=ЗАРАЗА. Пример за това как историята се повтаря докато не си научим урока. (ВИДЕО БГ) https://bit.ly/PandemicOfLie . Ваксините за КОВИД-19 водят до нови инфекции и смъртност: Доказателствата са поразителни https://bit.ly/MoreVaccinatedMoreDeath . (ВИДЕО БГ) Гледайте само какво мега яко интервю ще ви покажа, с най-яката и честна експертка по ваксинални боклуци, моля гледайте и ако съжелите, елате ме псувайте на воля. https://bit.ly/InterviewDrCaryMadey . (ВИДЕО БГ) Вижте документално видео за супер важени моменти с който жестоко ви манипулират с ковида и ваксините. https://bit.ly/FallCabal18 . ВИЖТЕ ВСИЧКО МЕГА ВАЖНО, ЦЕНЗУРИРАНО и ВРАЖДЕБНО СПРЯМО ХОРАТА СВЪРЗАНО ПРЯКО С КОВИД ВАКСИНИТЕ, И НЕ САМО В 17та ЧАСТ ОТ МЕГА РАЗКОНСПИРИРАЩА ДОКУМЕНТАЛНА ПОРЕДИЦА!-(Падането на кабал - продължение)-(ВИДЕО БГ). (Малко преди края и ще научите за НАГАЛАЗАТА във ваксините) https://bit.ly/FallCabal17 . (ВИДЕО БГ) Топ учен и изследовател д-р Шива Аядурай за COVID 19, най-голямата измама в историята на човечеството. https://bit.ly/DrShivaA-CovidHoax . (ВИДЕО БГ) ВАШИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЩИТ СРЕЩУ ВАКСИНАЛЕН ГЕНОЦИД! ВИДЕОТО, КОЕТО ВЛУДЯВА ВАКСИ ТЕРОРИСТИТЕ, ЗАЩОТО ПОКАЗВА ОТ УПОР ВСИЧКО КОЕТО ТЕ ПАЗЯТ ОТ НАС В НАЙ-СТРОГА ТАЙНА! (Заб. Пуснете видеото на цял екран или във фрейм за да вижате напълно субтитрите.) https://bit.ly/shtit-ot-genocid . (ВИДЕО БГ) Вашият антидот за неутрализация на корона ИЗМАМАТА и ГЕНОЦИДА НА ВЕКА, съдържа точните аргументи с които да го ПРОЗРЕТЕ ЯСНО, и да защитите себе си, близките си, и себеподобните от ВАКСИНАЛНИТЕ ТЕРОРИСТИ, и всички налагани ни ограничения. http://bit.ly/StopK19Genocide

В Пловдив в училищата за децата столове няма, в лафките боклуци, а пари за тестове има. Кой ще тествате, децата ли са проблема бре? Ми те изнесоха тежестта децата бре, цял ден с маски, а в администрации с нищо. Тия тестове си ги...

Всички учители и доктори на протест, нека да видим кой ще учи децата и кой ще лекува хората.

Всички даскалици трябва задължително да се ваксинират. Ако не искат - да напускат.

Оставете децата на мира, съсипахме им психиката! А тая на пасмина от лелки излязли по калъп от БГ мама, особено в основното образование, зелените сертификати са им последния проблем. Разбира се, че трябва да се ваксинират, всеки ден имат контакт с 30 ученика и родители, още толкова себеподобни примати. Скандинавските държави забравиха за короната, ние тука си мислим, че някой иска целенасочено да убие госпожата, която живее в Люлин 2 и робува на митовете на Кобилкина, а Юли Тонкин и е пътеводна светлина. Докато образованието но е пълно с хора, които не знаят какво правят, няма никаква надежда в пределите на тая държава. Та ние управници не можем да си изберем вече година... Срам и позор за клетка майка България!

абе направо с тест за пол ,анални и сякакви секрети и тогаз...

Детето ме пита-"Къде трябва да заплюя училището,за да ме пуснат да уча?".Обмислям вариант да го спра от редовно посещение от училище,частен ученик е по-добре от он-лайн маргинал.

Значи пари за детски няма,но за други идиотщини има. Само стресират повече децата!!!

Баси изродщината за един микроб от който едни свине и у нас и в глобален мащаб правят яко пари!Тия от СЗО са от школата на Менгеле!Защо не вземат поне у нас под внимание хора като д-р АТАНАСОВ ОТ КОВИД ОТДЕЛЕНИЕТО В ПИРОГОВА НЕ ГНУСНИ ПСЕВДО РАЗБИРАЧИ -ТЪРГАШИНА КОИТО НЕ ИМ ПУКА ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ!Като ми дъвчат за здравето ,защо никой не поема отговорност ,когато нещата се сговнясат,от производители на ваксини,политици до лекари!?!?!А искат ние да сме отговорни!Здравето на ЧОВЕК започва основно от стандарта му на живот!Аре да питам управниците ,какъв стандарт осигуриха на народа за 40 години?!?!Загрижили се за здравето ни те!Баси и гнустаците мазни!

Иначе им се услади! ОСВЕН ЕДИН МИЛИАРД ЗА КЛЕЧКИ-ГОДИШНО,СЕГА И СТО И ПЕТДЕСЕТ МИЛИОНА ЗА-БЛИЗАЛКИ! САМО ИДИОТ МОЖЕ ДА ВЯРВА,ЧЕ ТЕРОРИСТИТЕ САМИ ЩЕ СЕ ОТКАЖАТ! ТОВА Е ПОРОЧЕН КРЪГ: МИЛИАРДИ-КОМИСИОННИ ЗА ПОЛИТИЦИ,БЮРОКРАТИ,СТИМУЛИ ЗА ЛЕКАРИ, “ПРОГРАМИ” заРАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ ЗА МЕДИИ,ЦЕНЗУРА!!! СЪД ЗА ТЕРОРИСТИТЕ!!! ИЗРОДИТЕ ПОСЯГАЩИ НА ДЕЦА,ТРЯБВА ДА БЪДАТ-ЛИНЧУВАНИ!!! КАК ЛИ СЕ ЧУВСТВА МАЛКО ДЕТЕ,ТРЕПЕРЕЩО ВСЯКА СУТРИН,ДАЛИ НЯМА ДА ГО ИЗКАРАТ-ЧУМАВО...НИЩО,ЧЕ СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ? ГНУСНИ АДОВИ ИЗЧАДИЯ!!!

Не съм съгласен тези идиоти да експерементират с децата ни!Кой им е дал това право днес са министри утре ?Не мислят ли че за детето си всеки един от нас може да убие ?Нямат страх мислят се за недосегаеми а всички живеят в София !Не е трудно!

Може ли някой да ми обясни защо децата и то от 1-4клас сега са проблемът? Защо по дяволите трябва да се тестват с щадяши тестове като опитни зайчета? Защо ако тези тестове са толкова щадяши и верни не се ползват навсякъде вместо PCR и антигени? Каква е целта тук? Да се харчат пари и да се симулира дейност? Хора, вразумете се! Пак ли ще си траем и всеки ще се оправя сам? До кога ще сме беззъбо стадо?

Време е да ги спрем.

През последните дни наблюдавам интересно поведение на хората около мен. Ваксинирани (очевидно) хора победоносно влизат в някакви затворени обекти без маска, гледайки към неваксинираните с насмешка и съжаление. До тук - добре. Смъртоносната заблуда, която пропагандната машина обаче премълчава, е следната. Ваксинираните хора също се заразяват с вируса, разпросттраняват вируса, а също така и нерядко развиват симптоми, както и нерядко умират от вируса. Така ваксинираият, който влиза в затворено просттранство без маска, е потенциален разпространител на вируса също колкото и неваксинирания. При това по-опасен разпространител, защото усещането му за "безсмъртие" го кара да пренебрегва мерките или да ги прилага немарливо. Излиза, че ваксинираните често довеждат до по-голям риск за околните, за себе си и за здравната система като цяло, от неваксинираните хора, които спазват стриктни мерки. Та би следвало мерките да важат за всички еднакво. И тогава ползата от ваксината ще е все пак намалената в известна степе вероятност от тежко протичане на вируса, но не и да се веят наляво и надясно без каквито и да било мерки. Последното е абсурдно. Това важи и за учителите - въпреки че са със зелен сертификат, това не означава, че не могат да заразят децата ни. Тестовете трабва да важат и за тях. Нищо не им пречи два пъти седмично да близнат едно листче, за да се види какво е положението. То не че 2 пъти седмичо е достатъчно, но все пак е нещо...

Сега е много модерно:”Неваксинираните-товарят-ЗДРАВНАТА ИМ СИСТЕМА”...СТРАННО КАКВО ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИМАТ-БОЛНИЦИТЕ,ОСВЕН ДА ЛЕКУВАТ БОЛНИ? ИСТИНАТА Е,ЧЕ: ХИПОХОНДРИЦИТЕ ТОВАРЯТ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА!!! ЛИЧНО ПОЗНАВАМ НЯКОЛКО...ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРОТИВНИ ХОРА!!! ЕДНАТА ОТ ТЯХ,НЕ СТИГА,ЧЕ ПОСТОЯННО ТЕРОРИЗИРА ОКОЛНИТЕ С МНИМИТЕ СИ -“СМЪРТОНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,ТЕРОРИЗИРА -“БЪРЗА ПОМОЩ”,ЛЕКАРИ,НО КЪДЕТО И ДА ОТИДЕМ В КОМПАНИЯ...ПЪРВОТО НЕЩО Е,ДА НАКАРА РЕЦЕПЦИОНИСТКАТА ДА ИЗВИКА СПЕШНО ЛЕКАР...ВДИГА СКАНДАЛИ,ЧЕ УМИРА...ЛЕКАРИТЕ НЕ РАЗБИРАЛИ...ОЩЕ Е ЖИВА И ЗДРАВА-СЛЕД ПЕТНАЙСЕТГОДИШЕН ТЕРОР НАД ОКОЛНИТЕ!!! А ИНАЧЕ ОТ БОЛНИЦИТЕ,НЯМАТ НИЩО ПРОТИВ ДА НАСТАНЯВАТ СЕГА ТАКИВА-СРЕЩУ 2000лв. ЗА ПРЕДПИВАНЕ!!! 95% ОТ НАСТАНЕНИТЕ ВЪВ БОЛНИЦА...НЯМАТ НИКАКВА НУЖДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ!!! ЕДИНСТВЕНАТА ИМ ДИАГНОЗА Е:РЕЗУЛТАТ ОТ НЯКАКВА КЛЕЧКА И ХИПОХОНДРИЯ!!! СЪД ЗА ТЕРОРИСТИТЕ!!!

Как ще предпазят децата от заразяване и разпространяване на вируса, след като ваксинираните учители също са заразоносители и няма да бъдат тествани? Какъв е смисълът от зеления сертификат тогава?

риторични въпроси!

Уви, нещо не сте разбрали - тестването на децата не е за да се предпазят децата, а за да се предпазят даскалите, респективно образователната сисмета, щото децата го карат леко и на практика ги третират като разпространители, не като застрашени...Същото с ваксините в другите държави натискат за стадно ваксиниране, за да предпазят здравните си системи от претоварване, а в БГ що натискат за ваксини, като здравната система е прокапала отвсякъде и преди пандемията, вече тия дето натискат да си кажат що...

Недейте да търсите-ЛОГИКА В ИЗВРАЩЕНИЯТА!!! НЕ КОМЕНТИРАЙТЕ-ПОДРОБНОСТИ!!! ТОВА Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАМИСЛЕН ПЛАН ОТ-ТЕРОРИСТИТЕ...ДА ВИ ПСИХЯСАТ,ПОБЪРКАТ,ИЗКАРВАТ ОТ РАВНОВЕСИЕ...ТЪРСЕЙКИ ОТГОВОРИ!!! НЯМА-ОТГОВОРИ,ВСИЧКО Е ЯСНО!!! ТЕРОРИСТИ СА УЗУРПИРАЛИ-НЕЗАКОННО ВЛАСТА И НИ ОГРАБВАТ,ПОРОБВАТ,ГАВРЯТ СЕ С НАС!!! СЪД ЗА-ТЕРОРИСТИТЕ!!!

Маските са задължителни в училище

Абе как така даскалите не искат нито да се ваксинират, нито да се тестват ? Това е все едно хирург да влезе в операционната с мръсни ръце и без ръкавици ! Да напускат ! Тази работа не е за всеки !

Ма баш ковидя ще определи кой е за тая работа и кой не е!

Преди два дни Ники Денков каза,че докато той е министър няма да има задължителна ваксинация за учители! А сега какво излиза, че пак е задължително! Егати и лъжеца! Хайде марш в химическия!

Не е задължително бе, брато ! Щом не искат да се ваксинират , всеки понеделник и четвъртък ще им бъркат в носа ! Ама те и това не искат !

мунчовски...

Аз не съм съгласен да ми тествате децата. Толкова е просто. Дръжте си химикалите и боклуците далеч от децата ми. Категорично това няма да стане. А и да пуснете децата в клас, където тепърва да карате учителят да ги тества е малоумие - тестването трябва да е основание за влизане в клас, а не за отстраняване от клас. Не, че ще ми тествате децата изобщо...

Ми ще си ги учите вкъщи и всичко е точно.

Аз лично не познавам нормален учител, който ще иска да се ваксинира!!!! Това е някакво пъкно безумие!!!! Аз преподавам по английски езики мога да ви кажа, че грам не вярвам на някакви математици, които ми обясняват колко страшно щяло да стане не знам си кога.... Математиката, никога не съм я разбирал, но и за малките деца е ясно, че тя е просто някаква си измислица, за да имат математиците с какво да се занимават. Тя никога не е имала и никога няма да има нищо общо с реалността! И друго, никой не може да те кара насила да се бодеш с някакви неща, за които никой не поема гаранция какво може да съдържат и какво може да ти направят!!!!! Това е някакъв много зловещ научен експеримент, който ще заврърши ама много зле!

Е те лекарите не искат ваксина?!?!Защо ли ?А?

бравоооо

Тези хора замислят ли се, че с подзаконови актове, каквито са заповедите, нарушават българските закони..- Конституция , Наказателен кодекс . Тези мерки са незаконни и подлежат на обжалване в съда.

АМИ ОБЖАВАЙ ГИ БЕ. ДА ВИДИМЕ КОЛКО СА НЕЗАКОННИ. ТОВА ОБАЧЕ, НЕ Е КАТО ПИСАНЕТО НА ГЛУПОСТИ

Ти си доказателство за човешката глупост.

За всичко случващо се в България си има логогично обяснение.

ИСТИНАТА Е, ЧЕ СИТУАЦИЯТА Е ИЗВЪН КОНТРОЛ И ТИЯ ПАЛЯЧОВЦИ СА В ПАНИКА. ЦЯЛО ЛЯТО, СТОЙЧО СЕ ЗАНИМАВАШЕ С РАЗНИ ИЗМИСЛЕНИ СКАНДАЛИ, ПОСЛЕ ОТИДА НА МОРЕ И ПРОСПА ВСИЧКО. ВЕЧЕ ВСИЧКО Е ОТИШЛО НА МАЙ... И ТЕЯ НИ ЗАНИМАВАТ С ГЛУПОСТИ

Истината е, че си "проз" трол

Преболедувал съм вируса. Задължат ли ме да се ваксинирам напускам системата на образованието. Регистрирам се в сайта УЧИТЕЛИ БГ и си преподавам спокойно частните уроци, без да се притеснявам ще ме пуснат ли на работното място или не.

Напусни, ама заплатите ви станаха доста прилични. Къде ли ще вземеш толкова?

Тестовете за модерния сопол са стерилизирани с етилен оксид. Ето малко информация за него: "Остри ефекти и ранни симптоми на експозицията на етиленоксид са болка в очите, възпалено гърло, затруднено дишане, замъглено виждане, замаяност, гадене, главоболие, гърчове, поява на кожни мехури, повръщане, кашлица, повишени аборти при жени, дегенерация на тестисите и сгъстяване на спермата при мъжете. Продължителното излагане може да причини левкемия, рак на лимфните възли или рак на гърдата. Латентният период между експозицията и рака, свързан с етиленоксид, варира от 9 до 20 години." Източник (документ на ЕС): https://roadmaponcarcinogens.eu/…/10/ETHYLENE-OXIDE-BUL.pdf Прочетохте ли последното изречение внимателно? След между 9 и 20 години - РАК. Добрата новина е, че можете да избирате между рак на кръвта, на лимфните възли и на гърдата. Лошата е, че независимо колко ви плащат сега, никоя заплата не може да оправдае тестване през ден, през два и няма да може да ви върне здравето. К'овцете, които ходят да се тестват, за да влязат в мол-а, въобще не ща да ги коментирам - те са неспасяеми.

ГАРАНТИРАМ ТИ, ЧЕ ДОМОШАРКАТА С МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, КОЯТО ЖУЛИШ Е 100 ПЪТИ ПО-ОПАСНА.

Не, не е.

tonk11

Интересно колко от тоя оксид има в един тест? Колко теста трябват за да се напиеш? 5000?

Я някой е посегнал към детето ми, я съм му резнал ръцете. С щадящ трион разбира се.

Голямата заплаха са управляващи с ковид фобия - обесивно-компулсивно разстройство страх от вируси, от рода на мизофобия, гермофобия, бацилофобия. Дотук 37-40 хиляди повече умрели постигнати от тях. Колко от ковида, не се брои реално.

И от самото начало се казва, че най-добре е 100% да са минали вируса, че да се приключи. Но те да ваксинират всички с 19-та доза.

А ДОКАТО ГИ МИНАВА ВИРУСА, КОЛКО ЩЕ УМРАТ. ИЛИ ТИ НЕ ГИ БРОИШ

Да те излекуват, за да отмъстиш на лекаря си от "Пирогов ... временният министър Каруцаров посяга и на друго светило – доц. Петър Атанасов, шеф на Вътрешната клиника и ковид-отделението в пирогов

няма ли да напишете нещо за меннеито на КЗД за зелените сертификати? Или в момента не ви е удобно?

хаотични глупави паникьосани мерки! След като и мравките разбраха,че училищата са най-големия проблем за разпостранение на Ковид! Избориииии!

Колко безпомощна и дезорганизирана е Муньовата шайка, трагедия!

ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ПАК ЗА РУБЛЕН ДА ГЛАСУВАТЕ НА ИЗБОРИТЕ!!!!! ТАка и така няма да има правителство от другите - пак той ще състави незаконно и неизбрано правителство Благодарим РУБЛЕНЕ за: сертификатите цената на бензина цената на храната цената на тока задължителната ваксинация

До авторите в дир.бг: моля, изписвайте "Слава Богу" както подобава с уважение и главна буква.

Аз съм ваксиниран, но това да тормозите малки деца с тестове е пълно безумие. В Англия например при последния локдаун се тестваха само ученици в горните класове , има си специални места, обособени в училищата, където учениците сами си правят теста, или им раздават тестове за вкъщи. Малките никой не ги закача и по правило малките не са ги спирали от училище, детска градина , а само учениците в горните класове. Властите в България се лутат като мухи без глави прилагат някакви мерки насляпо, това като със зелените сертификати..хоп изведнъж без подготовка, без усилия и разяснителни кампании. Тука се действа на принципа страх - или ще ви плашим , че свършиха черните чували, или ще ви плашим , че няма да ви пуснем на работа без зелен сертификат. Нищо чудно , че хората не се доверяват на институции, лекари и експерти и ритат срещу всяко нещо което се каже , дори и да е разумно, а вярват на баячки, ходжи, хора , разхождащи се с алучиниево фолио под шапките

Някой знае ли какво представляват тези "щадящи" тестове?

пак за ДСБ/СДС/производни "демократи" да гласувате и не забравяйте - те не ви лъжат. За ваше добро е.

щото последните месеци и ТОЧНО ТОЗИ ЗАКОН НЕ Е ПРОКАРАН ОТ НЕЗАКОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РУБЛЕН РАДЕФ/БСП-ДПС... така ли? ок... за тях ще гласуваме пак.. пак за Зеления чорап който ни сертифицира... смешник.

Нека да не подценяваме и да не забравяме и психологическия ефект от цялата тази истерия. Разбира се, при децата пораженията ще са огромни. Голям е рискът от това да бъдат развивити на страхови неврози, алиенация, повишена тревожност, хипохондричен синдром и пр. Това (тестване) е изключително опасно, имайки предвид спецификата на детската психика!

липсата на критично мислене у ваксърите(овцете). Липсата на елементарната логика че 'уж' правителствата на Бб или Радев се загрижили за народа и затова искали да го ваксинират масово. Повече от 30 години тук има геноцид - те чак сега се загрижили - за бабите , за дядовците , които повече от 30 години живеят на прага на бедността и мрат, едвам оцеляват. Агресивната политика на налагането на ваксините трябва да светне автоматично като червена лампичка на всеки елементарен индивид , тоест има нещо нередно в цялата картинка. Освен това стигнага до етап да не признават и научно доказаният и действащ изграден имунитет на неваксинираните само и само да ваксинират ДО КОКАЛ. Това ако не е геноцид и фашизъм здраве му кажи.

КВА ЛОГИКА БЕ ЛЬОЛЮ? ПО 120 ДУШИ ВСЕКИ ДЕН СИ ЗАМИНАВАТ, ТОЯ СЕДНАЛ ЗА ЛОГИКА ДА ДРЪНКА. ТОВА НЕ Е ЛОГИКА А ПРОСТОТИЯ!

колко са си отивали, мухльо скотски

не знам защо малоумните зомбита не разбрате, че робството и фашизма, който се налага няма да ви подмине и вас, само защото сте се наболи с отрова. За сега не сте интересни, защото сами си слагате оковите и сте съгласни да бъдете роби, но примката ще се затяга все повече ако не оказвате отпор.

Защото са зомбита!

Учител съм. Задължат ли ме за зелен сертификат ще изчакам да ме уволнят и ще осъдя всеки по веригата. И не НЯМА И НЕ ИСКАМ ДА СЕ ВАКСИНИРАМ. Вече и децата разбраха, че всичко е за едни комисионни и едни пари от Европа. Дръжте си ги ваксините.

Те уволнят Ще преподаваш дистанционно.

Децата отдавна знаят, че не сте учители по призвание, а за заплатата.

Аз Обещавам че ще те взема в училището което аз и такива като мен ще построим с собствени ръце и ти там ще учиш децата. Ако трябва армия ще съберем,война ще водим ,но на слугите на дявола няма да се дадем. И ще победим с вярата божия Амин

Здравният министър: НОЩ не е необходим, няма да има и брифинги Д-р Стойчо Кацаров: Самохвалството на щаба е неуместно, защото повечето от реакциите и прогнозите на щаба бяха погрешни А ТВОЙТЕ ПРОГНОЗИ КАКВИ БЯХА БЕ КАУН ЦЯЛО ЛЯТО БЕЗ МЕРКИ А СЕГА С РЕКОРДНАТА СМЪРТНОСТ??? ЛЕЛЕ КАКВИ НАГЛЕЦИ НИ ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТАААААА

хахахахахаха, уникални идиоти:)

Кауни сте вие, дето една мярка не можете да спазвате. Нулева самодисциплина. Неслучайно най-простите народи най-много патят. Някои вече забравика за вируса. Ти ако така се беше противил и на бебешките ваксини, кой знае на какво щеше да приличаш. Добре, че държавата е решила вместо теб.

Паника и анархия. Дано Господ си прибире версиите

Версиите? Защо цитираш нещо,което не разбираш?

Омръзна ми от това правителство на Борисов. Сутрин вземат едни мерки, следобед ги отменят. Друго е служебното правителство. Всички мерки, които взема, са добре обмислени.

Предавам он лайн. Сложих боба на печката, минах с прахосмукачка, нарязах салатата и сипах голяма ракия на мъжа ми. Докато ми мина работното време И сега искате да ме пратите в училище Гадове