Йотова след посещението на Зеленски: Правителството се опитва да скрие нещо

Според вицепрезидента вчера министър председателят е бил в ситуация да тълкува думите на собствения си министър на отбраната

Обратно в новината

Коментари - Йотова след посещението на Зеленски: Правителството се опитва да скрие нещо | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Ох,не разнрахте ли с чорапа,че сте декорация.Ще не напрягай,ще отслабнеш.

Президента Радев е избран от народа и Радев работи осърдно за народа. Политическия боклук назначен от сащ и работи за сащ товар измет помяри като украйнците

Строго секретно КАА/08.113 Москва, 02.04.1947 г. Инструкция НК/003 47 Инструкция за управлението на окупираните от Съветската армия източноевропейски държави 1.В сградата на посолството да не се приемат местни ин¬форматори. Срещите да се организират от наши специални служ¬би на публични места. Посолството приема информации чрез специалните служби. 2.Да не се допуска контакт между нашата войска и цивилни лица от страната. Забраняват се посещения на местни лица от нашия офицерски състав, контакт на войници с местни жени или на войници с войници от страната и нашата войска. 3.Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие. Да се използват за тази цел всички конфликти и недоразумения между тях, а съ¬що така и въоръжена опозиция. 4.В политическите репресии да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници. 5.Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази пар¬тия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби. 6.Да се обединят всички младежки организации в една -комсомолска – с водачи, утвърдени от нашите служби. Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юно¬шески и младежки организации. 7.Делегатите на партийните конгреси да нямат мандат след конгреса. Да се елиминират делегатите, които са активни. За все¬ки следващ конгрес да се избират делегати, утвърдени от наши¬те служби. 8.Да се прави системно разследване на хора – добри орга¬низатори и специалисти, които са популярни. Тези хора да се привличат към нас, а ако откажат – да не се допускат до ръко¬водни длъжности. 9.Да се организира всички държавни служители, освен ми¬лиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специ¬ално да се отнася до здравните служби, съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата. 10. Към всички органи на властта и всички значителни за¬води да се включат хора, които сътрудничат на КГБ. Това да се осъществява без знанието на държавните местни власти. 11. Да се обърне внимание на печатната преса да не цитира сумарни количества и видове на стоки, които се изпращат в СССР. Да се посочва, че това е обменна търговия. 12. Местните власти да не издават на купувачите на земя, къщи и парцели нотариални актове, а актове за получаване. 13. Да се приложи такава специална икономическа полити¬ка към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска прои¬зводителност и неефективно. При втория етап да се започне ко¬лективизация на селското стопанство. Ако се появи силна опо¬зиция, да се намали доставката на средствата за производство и се увеличат данъците към държавата. Ако и това няма ефект, то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос на храна. 14. Да се формулират всички закони, укази и разпоредби за организация, икономика и право така, че да не се дава точно и прецизно тълкуване (с изключение на военните). 15. За всеки проблем да се създават комисии, съвети, инст¬рукции и т. н. така, че никои от тях да няма право на окончател¬но решение без консултации с останалите. 16. Самоуправляващите органи на заводите да не могат да имат влияние върху дейността и развитието на предприятието. Те могат да се занимават само с изпълнение на полученото за¬дание. 17. Профсъюзите не могат да имат противоречия с разпо¬режданията на дирекцията. Да се натоварят профсъюзите с дру¬ги задължения – организиране на почивка, просвета, културни и други развлечения, екскурзии, разпределяне на дефицитни сто¬ки и потвърждаване на мнения и характеристики от политичес¬ките власти. 18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задания, но без склонност към анализ на проблемите извън заданията. 19. На всички отговорни ръководители на партийни, дър¬жавни и стопански дейности да се създадат условия, които да ги компрометират в очите на подчинените им, като се изключва възможността да се върнат в средата, от която са излезли. 20. Офицерският кадър от местната армия може да получи отговорни длъжности само при условие, че там има наши сът¬рудници от КГБ. 21. Да се организира специален надзор за количеството му¬ниции за всички видове оръжие на всеки арсенал. Учение с бой¬ни патрони да се прави само при строг контрол. 22. Да се обхванат под специален надзор всички лаборато¬рии към НИИ (научно-изследователски институти – бел. ред.). 23.Да се обръща специално внимание на всички изобрета¬тели и рационализатори, като всички по-важни изобретения и предложения да се регистрират в нашите централи като съветски. До реализа¬ция да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужби¬на. Да не се допуска до публикация стойността на изобретение¬то. 24.Системно да се нарушава графикът на транспорта в стра¬ната (с изключение на нашия специален транспорт). 25.Да се провеждат симпозиуми и конференции и да се за¬писват предложенията и докладите, като се регистрират док¬ладчиците, но за реализацията да се спазва само нашата инст¬рукция. 26.Да се популяризират интервюта с работници за актуал¬ни производствени проблеми, като се критикува безпорядъкът, но не трябва да се ликвидират причините за тези проблеми. 27.Всички обръщения към народа от официални служите¬ли и водачи да обхващат исторически и народни акценти, но да не се проповядва дух на обединение на целия народ. 28.Да се обърне внимание на всички новостроящи се гра¬дове и квартали да не се изгражда друг освен главен водопро¬вод. Всички стари кладенци и локални водопроводи да се ликви¬дират систематично. 29.При модернизиране и разширение на заводите да се оси¬гури изтичането на замърсени води да става в реки или езера, които могат да бъдат резерв за питейна вода. 30.В новостроящите се апартаменти и къщи, а така също и при възстановяване да не се строят помещения за запасяване с хранителни стоки и за отглеждане на животни. 31.Частните работници и предприятия да се снабдяват с лошокачествени суровини и оборудване, което да осигурява про¬изводството на лошокачествена продукция на цени, по-високи от държавните. 32.Да се създадат условия за максимално раздуване на ад¬министрацията по всички нива – районни, общински, градски. 33.Може да се допуска критика на администрацията, но това да не влияе на нейното намаляване или по-прецизна работа. 34.Да се контролира само изпълнение на плана на предп¬риятия, произвеждащи суровини и други производства, включе¬ни в нашата инструкция. Забранено е изпълнението на плана за продукти и стоки за вътрешния пазар. 35.Специално да се наблюдава църквата, като се създават условия и програми за обучение на младежта за наслагване на омраза към нея. Специален контрол да се упражнява над цър¬ковните печатници, библиотеки, архиви, проповеди и т. н. 36.От всички основни, професионални и средни училища да се уволняват учителите, които имат голям авторитет и се пол¬зват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се огра¬ничи производството на учебни помагала. Да се премахне изу-чаването в средните училища на латински, гръцки, обща фило¬софия, логика, генетика. 37.По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация. 38.Да се организират държавни митинги при годишнини на борбата против завоевателите (с изключение на руснаците), като се подчертава борбата срещу германците, а преди всичко борбата за социализъм. 39.Забранява се да се поместват в средствата за информа¬ция и издаваните книги данни за местни хора, живели в Русия преди революцията и по време на Втората световна война. 40.Ако се възстановят или създадат организации, които под¬държат дружбата със СССР, но се опитват да контролират дей¬ността на държавните органи – да се обвинят в шовинизъм и на-ционализъм (нашите действия са независими от органите на дър¬жавата). Начин на действие: унищожаване на нашите гробища и паметници, публикуване и размножаване на позиви, в които се осмива руският народ, руската култура и договорите между СССР и страната. Към тази пропаганда да се ангажират граждани от страната и да се използва съществуващата ненавист към СССР 41.Да се прояви грижа за строителството на пътища и мос¬тове, за да са готови при налагаща се интервенция на¬шите войски най-бързо и от всички посоки да се придвижат до центровете на опозиционните сили. 42.Да се арестуват всички политически противници. Специ¬ално да се преследват противниците, които имат авторитет сред населението. Да се ликвидират всички опасни политически противници и след това да се обвинят със задна дата в тежки криминални престъпления. 43.Да не се допуска реабилитация на хора, съдени на поли¬тически процеси. Ако се наложи такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение. 44.Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, да¬дени от партията – независимо че тези хора са виновни за ико¬номически загуби и са мразени от подчинените си. В драматич¬ни ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа,но добре платена служба, като се използват за кадрови резерв за друго време. 45.За хора, които не са съгласувани от нашите специални служби, може да се публикуват съдебни процеси (специално това се отнася за кадри от армията, генерални директори, минист¬ри), в които се обвиняват в дейности против народа, социализ¬ма, индустриализацията. Това ще увеличи подозрителността и ще мобилизира работническата класа. 46.Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от селската и работническата класа,добре е да са необразовани и да имат най-ниска квалификация. 47.Да се проявява постоянна грижа за систематически под¬бор за висшите институти предимно на хора, които произхождат от най-ниската категория от населението или незаинтересувани профе-сионално хора, стремящи се само към диплома или кариера. Документът е открит в кабинета на следвоенния президент на Полша Болеслав Берут, който още отпреди войната е бил агент на спецслужбите на СССР. http://www.tayna-net.org/rus/prikaz-nk-003-47.htm ИНСТРУКЦИЯ КАА/08.113 от 02,06, 1947 НКВД, Москва До временните правителства на окупираните страни. Документът беше открит при разсекретяване архивите на ЩАЗИ в края на 1991 година и намери широк отзвук в световния печат, в тч българската опозиционна преса. По-късно подобни инструкции бяха намерени в партийните и МВР-архиви и на повечето от останалите страни от бившия соц-лагер. Българските архиви в съществената си част все още не са обект на обществено достояние. Тези опорни точки са най-страшното нещо, което някога съм чел. По-страшно от историите за масовите убийства на хора в Белене, Гулаг или Освиенцим. Защото тук става въпрос за хладнокръвно, сатанински планирано убийство, (затриване) на цял един народ! Ако сме българи, тези „опорни точки” на братушките от КГБ трябва да висят на огромни постери пред всички български политически централи, пред всички български министерства, пред Народното събрание на Република България, пред Президенството на Република България, пред българския МС, пред всички кметства, общински съвети , на входовете на училища, университети, болници, църкви, паркове, да бъдат включени в българските учебници по история , всеки български дом да има безплатно, добре подвързано копие на тези „опорни точки” и да си ги препрочита като Библия.

тази не направи ли свирка на гудняев на летището

"Вицепрезидентът е във великотърновското село Балван, където беше гост на празника на баницата."

Нищо не се крие. Всичко ще дадем. ПВО,хора,всичко. Реакторите от Белене ще дадем без пари.

Аз съм за! Нека даваме оръжие, сега ни е паднало, АРСЕНАЛ и ВМЗ работят без почивка, за месеци напред имат поръчки. Или искате да сме с Русия? Искате да изпуснем такъв златен шанс да натрием носа на Европа, че не сме за подценяване и да си го върнем на руснаците за откраднатия златен резерв и прибрания държавен архив? Руския сифилистик Радев да спре с неговите популистки призиви за мир, с които иска Русия да си прибере заграбените територии безнаказано. Има само една причина да защитава руснаците така ревностно, със сигурност му плащат и то немалко. Помнете:Мирът се постига само чрез война!

Златния резерв е във Великобритания.

Това е самата истина правителството което е на 100% американска дясна ръка ще ни вкарат във война.ПАРИТЕ ЗА ОРЪЖИЯТА ГИ ПЛАЩАМЕ НИЕ!!! Нека всички шемети които защитават това гнусно правителство да ходят в Укристан да се правят на велики!!! Ясно ли ви е ! Аз данъците си ги искам за наща държава не за укрите баушии!

Президента Зеленски е държавен глава за пример, нашия резидент е глава, ама долна и изобщо не е за пример, той е българския Юда Искариотски, предстел на народа си, слуга на враждебна на нас страна, обявила ни за враг

Де Факто,мястото Ти е в Украйна,при твоя Президент за пример.Президента Радев е единствения български полик,който отстоява националния интерес,за разлика от правителствените марионетки.А това за долната глава,говори какъв Простак си.

Оди. Да. Си. Пиеш. Лекарството. .чифутчия. мазен. Миризлив

Тази червена уруспия се е добрала до най високите дъжавни постове с краката нагоре, метреса на куп партийни велможи, любовница на ДС агента гоце-трипера, който я изстреля като евродупепутка, срам и позор за България заедно с руското мекере, резидента, цървула с лампази.

Срам. И. Позор. За. Майката. Че. Те. Е. Родилаако. Не. Беше. Русия. Цял. Живот. Щеше. Да. Ходиш. Със. Рязане. Карабина. Във. Задника

В Америка повечето от българските емигранти след 1990 година са комунисти и техните изтърсаци, много от комунягите са на социални помощи, въпреки че Америка им е дала подслон, храни ги, лекува ги безплатно… те я плюят и възхваляват русия. При получаването на зелената карта или американското гражданство се попълват формуляри с много въпроси, един от които е Били ли сте член на комунистическата партия? Всички комуняги отговарят с НЕ, даже пишат, че са били дисиденти и дискриминирани…около войната на русия в Украйна беснеят като нашите русофилистици, ругаят Америка, като агресор, хапят ръката, която ги храни. Това е доказателство, че русофилистията и комунизма са нелечимо психиатрично заболяване.

Най-добре е да си вицепрезидент, седиш у Балван, апваш си баница и ръсиш глупости.

И като дадоха и майчиното си мляко на Зелински, нашите политици по- евроатлантици от евроатлантиците ли станаха, по-европейци, по-какво?! Какво доказаха и на кого? Радев имаше смелостта да защити България, а те го заклеймиха и оплюха.

Илиянче, нищо не крие - всичко си дадохме, достойнството също, в случай, че го е имало.

Президента ще ги вкара в пътя нещо много се разпищовиха

Щом дори и капути като този признават големия резил на пудела и подлогата на Путин - правете сметка що за нищожество е този. (Къде се скри напоследък онзи дежурен манипулатор и боклук, и червен перач и шизофреник Андрей Райчев, между другото…) Стойчо Стойчев: Радев ще излезе по-голям путинист от самия Путин. Възможно е да го изолират от ЕС и НАТО 08.07.2023 Стойчо Стойчев., стопкадър Възможно е президентът Румен Радев да бъде изолиран от неговите колеги от ЕС и НАТО. (Всъщност този негодник и шарлатанин и московска подлога Радев - Троянското магаре на Путин. е ВЕЧЕ ИЗОЛИРАН!! - Бел. моя!) Причината е, че досега пътуванията му са били свързани с това, че той олицетворяваше изпълнителната власт заради служебните кабинети. С утвърждаването на новото парламентарно мнозинство, изпълнителната власт ще си вземе своите функции. Това коментира политологът доц. Стойчо Стойчев в предаването "Офанзива" по Нова Нюз. Очаквам премиерът Денков, и външният министър Габриел да бъдат по-активни в пътуванията и да формират външната политика на България. Радев ще има международна активност, но доста по-свита, заяви Стойчев. Той коментира тона на разговора между Румен Радев и Володимир Зеленски. Според Стойчев Радев се е опитал чисто електорално да говори на хората. Той е политикът с най-висок рейтинг в страната, който има влияние върху това как тези избиратели формират своите позиции, коментира политическият анализатор. Според него ако президентът беше ориентиран към мира, още в началото на този конфликт той щеше да потърси отговор на въпроса: "Защо Русия не използва мирни средства за своите искания?". Винаги съм се притеснявал от риториката на президенти и върховни главнокомандващи, когато започнат да говорят за история и то по кръчмарски. Путин говори по този начин. Не очаквах нашият президент да застава на такива абсурдни позиции. Казвам го в чисто човешки план, казвам го от позицията на убеден русофил. Нашият президент ще излезе по-голям путинист от самия Путин, за да продължава да стои на тази позиция, заяви Стойчев.

са секси. Комунистрките са направо модели. Ногу ме кефят. Таз специално гледа кат лъвица.

Правителството се опитва да скрие, колко си проста.

Събирайте си парцалите укри с Зеленски мешки и бутафорни автомати изчезвайте от България.Да живее Призидента Радев!Да живее България!БОГ да пази България!

ОСТАВКА ДОЛНА РУСКА КРАВО!

Пред слисаните погледи на нашенските пълзящи твари Зеленски заби толкова високо летвата, че техният зелен "пилот" никога не ще може да я достигне нито с пилони, нито с изтребители !

Пред слисаните погледи на нашенските пълзящи твари Зеленски заби толкова високо летвата, че техният зелен "пилот" никога не ще може да я достигне нито с пилони,

КОй избра тези боклуци на Дондуков 2?!

Народа избра президента - около 2 мил.са гласували за него. Правителството - след като се коалираха, прекоалираха, накоалираха дори вчерашни опоненти /ПП -ББ/, пак не могат да го стигнат. както и да се коалират, с под 50% избирателна активност, направи сметка, колко седят зад това недоразумение -ДБ-ПП-ББ и сие.

Грух, грух, аз червена съм свиня..........

Предател,наркоман унищожител на собствения си народ-окраинци-ето това е ЗЕЛЕНСКИ.

Предател,наркоман унищожител на собствения си народ-окраинци-ето това е ЗЕЛЕНСКИ.

Зеленски е охраняван от тюлени и агенти от ЦРУ.СТРААААХ,голям страааах от Президента на цяла Русия/вътре е и Окраина/Вл. Вл. Путин.Нашите дупедавци от Денковото каене се изложиха и ктанаха за смях-Карадяйъ, Б. Борисов, гнома,Лорер, Бойкикиев, просто Киро от канадските прерии, метресата на Б.Борисов-Силвия Великова.Само Румен Радев беше единствения БЪЛГАРИН ,сред дружинката от предатели.БРАВО г-н ПРЕЗИДЕНТ.И, накрая:Винаги с Русия и Путин!!!

Все едно да заставаш навремето до Хитлер и нацизма. Боклук си!

Тази не беше ли, дето приклякаше и се кланяше пред Гундяев? Как се наричаха такива, дето се кланят на чужди ченгета? А, да - предатели и продажници.

Пред слисаните погледи на нашенските пълзящи твари Зеленски заби толкова високо летвата, че техният зелен "пилот" никога не ще може да я достигне нито с пилони, нито с изтребители !

Да оставим този форум на военолюбците, а ние утре, 9 юли, 2023 година, дружно на 9-тия Поход за Мир във всеки един български град.

Гледайте да се съберете повече отколкото на протеста срещу посещението на Зеленски и проверете правописа на плакатите (ако има грамотни сред вас).

Президента Радев може да измие срама от срещата с президента Зеленски само ако отиде редови войник в Украйна и воюва за нейната свобода срещу Русия !

...а ти илиянче какво криеш,толкова години на върха в политиката,като как така се задържа там,толкова промени,толкова рокади...а ти все там, кой ти тегли конеца,ти нямаш капацитет,нито идеен,нито интелектуален,комплексно даже не си и обединителна фигура,не,не си....всяка твоя дума е сложена в устичката ти от бсп,респективно от кремъл,тук не е москва,и няма са бъде,набий си го това в...главичката,предателка...

Ситуацията е наистина много притеснителна. Правителството лъже, както се и очакваше. Йотова е абсолютно права да алармира, че правителството шикалкави и това значи, че са се ангажирали за нещо страшно за нас, обикновените българи, както ни наричат "богопомазаните", назначени от американсото посолство в София. Чета обаче коментарите и освен обидите по адрес на Йотова, че е "дърт комунист", нищо смислено няма поне на последната страница. Нека да напомня, че по-дъртите комунисти от Йотова са Тагарев и Бойко Борисов.

Срещата на Зеленски – клоунът, който се превърна в главнокомандващ и Радев – главнокомандващият, който се превърна в клоун.

Стига с тези шибани, дърти комунисти. Няма ли кой да ги изхвърли от парламента. Червена мафия.

Аз пък казвам стика с тези изтъркани клишета за "дъртите комунист". Идиотите, които са на власт днес ще ни хвърлят във война, на теб комунистите ти все виновни. От 33 години няма комунизъм. И по-дърт комунист от Борисов няма. Това, че си е хвърлил партийната книжка през 1989 година, в никакъв случай не заличава члеснтвото му в БКП.

Тази тъпата патка да де скрие и да не ни излага . Достатъчно срам брахме със нейния шеф , зеления чорап…

Малко ще й е зор на Йоца да се репчи на Тагарев, надхвърлила си е боя май.

Правителството се опитва да скрие, колко си проста, но ти постоянно се появяваш.

Да, бе, приказки с недомлъмки. комунистически номера.

Тетке, вие по партийна линия ли се излагате така грозно или самоинициативата също е позволена?

всичкото еврогей на амбразурата. Няма ли почивка за вас? Май многови натискат от посолството и сега заработвате извънаредни да плюете срещу президентството.

...абе тя и корни била на приема в американското посолство за 4 юли,абе ей кремълски свине,айде към сибир...завинаги...

със Радев. Европа не ги иска особено след като..се..Изрепчихa на Зеленски,Само и само да направят густо на Mитрофанова

Копейкин се изкефи

Е нямаше как да се скрие срама на резидента. Затова ли помоли журналистите да напуснат? На хората им омръзна да слушат пристрастно политическо говорене и действия от президенството!

Ала бала, от Радев

Хайде на фронта, да се биеш за Зеленски и да измиеш срама си.

Госпожо, Изложихте се и ударихте дъното. Някога целувахте ръка и позволявахте на попа кагебист да ви хока, а днес в същото президенство се опитахте да се правите на велики пред ръководството на страна жертва на брутална агресия от страна на държавата на попа кагебист. Срамно и грозно. А още по-жалко е че през годините имахте и някои успешни инициативи, но сега всичко това няма значение. Кризисният ви PR е също калпав

и да ни присъединят към русия,и да ходи на празници на пирожките-за тебе бях това мечтае тя да стане руска тьотка

освен да ходи по баничарници за друго не става

Радев не можа да скрие нищо от излагането си. Късно се сети да изгони камерите.

най демократично е без камери, този радев не се научи..

Русоробска отрепка…

Най-добре Йотова да се скрие и повече да не се появява!

Това и прави с години на дондуов 1!

Не правителството, а Йотова и Радев се опитват да скрият, че Русия води непредизвикана, братоубийствена и безсмислена война срещу най-близкия си народ и съсед!!