Общинската избирателна комисия в Несебър (ОИК) прекрати предсрочно пълномощията на кмета на с. Баня, община Несебър Николай Пандазиев. Това се посочва в решение на комисията, публикувано в официалния ѝ сайт.

Причината е, че Пандазиев е посочил недостоверни факти при попълването на декларацията за несъвместимост. При направена справка в Търговския регистър е установено, че Пандазиев е вписан като управител и едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) обаче той е трябвало в едномесечен срок от полагането на клетвата за новоизбран кмет, да предприеме необходимите действия за прекратяване на тази му дейност в дружеството или да бъде освободен от там.

На 19 януари т. г. ОИК - Несебър е открила административно производство по установяване на несъвместимост на Пандазиев. Той пък е депозирал възражение, в което заявява, че още на 1 декември м. г. е продал дружествените си дялове и бил освободен като управител, но едва на 9 януари т. г. разбрал, че все още фигурирал във фирмата, тъй като за отразяването на тези обстоятелства в Търговския регистър било необходимо документите да бъдат заверени пред нотариус, за което той не знаел.

Според ОИК-Несебър пълномощията на Пандазиев възникнали на 9 ноември м. г., когато е положил клетва пред Общинския съвет в Несебър.

От значение в случая е единствено обстоятелството, че до 9 декември 2023 г. кметът на с. Баня не е предприел всички зависещи от неговата воля действия по отстраняване на пречките за заемане на посочената длъжност. Той е бил длъжен след избирането му за кмет да изпълни три кумулативно предвидени в закона изисквания: да предприеме необходимите действия за прекратяването на дейността или за освобождаването му от заеманата длъжност в дружеството; да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет; да уведоми писмено за това Общинската избирателна комисия. Незнанието на закона не съставлява извинителна причина, още повече за лица, заемащи публични длъжности, се посочва в решението на ОИК.

Решението за предсрочно прекратяване мандата на кмета на селото подлежи на оспорване пред Административния съд в Бургас.

Пандазиев, издигнат от партия "Съюз на свободните демократи", бе избран за кмет на с. Баня на втори тур на местните избори през 2023 г. Тогава той спечели 52,68 % от гласовете.