Да бъде открит Медицински факултет към бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" реши на днешното си заседание Министерският съвет. Предложението ще бъде отправено за гласуване към Народното събрание.

Филиалът се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Той предвижда в новото звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии "Медицина". Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".

Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.

В Медицинския факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.