Близо 50 000 дружества и еднолични търговци от Бургаска област вече обявиха доходите си пред Националната агенция за приходите, повече от месец и половина преди изтичането на крайния срок. На 30 юни изтича срокът, в който е необходимо тези лица да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Тъй като последният ден на юни е в неделя, срокът за подаване на данъчни и осигурителни декларации и плащане на задълженията се удължава до 1 юли.

От НАП Бургас напомнят, че 1 юли е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Над 9 000 фирми от Бургаска област вече изпратиха в НАП своите декларации за дължимия корпоративен данък.

Над 46 000 бургазлии и жители на областта са подали годишните си подоходни декларации пред НАП до полунощ на 30 април, когато изтече и крайният срок за физическите лица да декларират данъка върху доходите си.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи от страна на дружествата, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).