Основният кандидатстудентски прием в Икономически университет - Варна (ИУ - Варна) вече е започнал. Записаните на ранен прием студенти са 70 % от държавната поръчка за образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър", съобщиха от учебното заведение.

От 21 юни до 6 юли се провежда основният кандидатстудентски прием за образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" в Икономически университет - Варна, от 22 юни до 20 юли - първият етап за ОКС "магистър", а до 30 юни - за ОКС "професионален бакалавър" (Колеж по туризъм).

Подаването на документи и за трите образователно-квалификационни степени ("бакалавър", "професионален бакалавър" и "магистър") се осъществява онлайн или на място.

Висшето училище предлага обучение в 27 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен - в 23 магистърски програми, от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". Колежът по туризъм обучава студенти в 2 специалности за придобиване на ОКС "професионален бакалавър".

Нова за ИУ - Варна е бакалавърската програма "Data Science" в редовна форма на обучение без такса през първата година. Тя е създадена по проект "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", подкрепен от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обучаващите се в "Data Science" ще получат дигитално образователно съдържание, IT предприемаческа среда, бизнес контакти, три в едно с преподаватели от Икономически университет - Варна, Висшето военноморско училище и Шуменския университет.

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ - Варна съществуват разнообразни форми - редовно, съчетано с онлайн ресурси; задочно; дистанционно, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Студентите в ОКС "бакалавър" и "магистър" могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност "Еразъм+". Висшето училище към момента има над 220 партньори в чужбина - университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

Записването на новоприетите студенти в ОКС "бакалавър" от ранния и основния прием (след първо класиране) е в периода от 11 до 14 юли (включително) 2022 г. на място в университета, а за ОКС "професионален бакалавър" - от 4 до 15 юли в Колежа по туризъм, съобщават от ИУ - Варна.