Пленумът на ВАС гласува три становища по конституционни дела. На него присъстваха 81 от върховните съдии, става ясно от съобщение на сайта на институцията.

По конституционно дело № 5 и № 6 от 2018 г. 78 от съдиите подкрепиха становището, че оспорените разпоредби - чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и параграф 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, са противоконституционни. Делото в Конституционния съд е образувано по искане на Главния прокурор и на Президента на Република България.

Оспорените разпоредби се отнасят до въвеждането на нов лиценз за урбанизирани територии, който позволява на фирми да охраняват цели населени места след сключен договор с кметове. Това  нарушава конституционно предвидената компетентност на Министерския съвет в лицето на МВР за осигуряване на обществения ред в държавата. 

Със 79 гласа "за" Пленумът на ВАС прие становище, че разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е противоконституционна. Становището на върховните съдии е по конституционно дело № 9 от 2018 г., образувано по искане на състав на Върховния касационен съд. В тази алинея се даваше право при привличане на прокурор, съдия или следовател като обвиняем, да бъде спряно възнаграждението при освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност.

58 от върховните съдии гласуваха становище, че Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, е противоконституционен. Становището е по конституционно дело № 11 от 2018 г., образувано в Конституционния съд по искане на Търговската колегия на Върховния касационен съд. В този Параграф на Закона, известнек като "Закон Пеевски, Цонев, Хамид" се предвиждаше прилагане действие със задна дата на новите основания за недействителност на извършени вече прихващания и други действия.