Върховният административен съд /ВАС/ отмени решението на КЗК, с което комисията забрани концентрацията между "Инерком България" и предприятията от групата на "ЧЕЗ България", съобщиха от ВАС.

Върховните административни съдии връщат преписката на антимонополният орган за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона. Решението на КЗК беше във връзка със сделката за придобиване на активите на групата на ЧЕЗ България от "Инерком България".

Върховните съдии приемат, че пазарният дял на обединената група на "Инерком" и ЧЕЗ не би бил достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. Установява се, че общият пазарен дял на участниците през 2016 г. и 2017 г. след осъществяване на сделката - на база произведено количество електрическа енергия спрямо общо произведените количества от фотоволтаични централи и на база инсталирани мощности от фотоволтаични централи, би бил в нисък размер и това не би попречило на ефективната конкуренция на пазара.

Според назначена и приета съдебно-икономическа експертиза делът на обединената група на база инсталирани мощности във фотоволтаични централи е 2,517 процента. Този размер е много по-нисък от изискването на Методиката за общ пазарен дял поне над 15 на сто на предприятията-участници на съответния пазар.

Върховните магистрати приемат, че КЗК неправилно е взела предвид като такова обстоятелство, че производителите на електрическа енергия от фотоволтаици имат съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия, тъй като формират по-ниска цена поради "нулевия" разход за производствен ресурс.

КЗК неправилно е отчела като "друго обстоятелство" участието на групата на ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари. А именно - на пазара на разпределение, пазара на снабдяване/доставка на електроенергия и пазара на търговията с електрическа енергия. За да се отрази съществено на тези пазари, е необходимо обединената група да има силни позиции на засегнатия от концентрацията пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Необходимо е засягането да е толкова съществено, че да промени конкуренцията на другите незасегнати пазари. А в случая участието на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи е толкова малко, че то не се отразява на самия засегнат пазар. Още по-малко то може да повлияе на другите три много по-големи и значими пазари, пише в съобщението.

Поради тези причини, както и поради допуснати процесуални нарушения, решението на КЗК е незаконосъобразно.

Решението по административно дело номер 10391 от 2018 г. може да бъде обжалвано през петчленен състав на ВАС.