Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев във връзка с мерките за неотклонение на бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова, съобщи "Лекс".

Съдебният състав преписката на ВСС за продължаване на административното производство. Решението е окончателно.

В края на 2018 г. Специализираният наказателен съд измени мерките на Десислава Иванчева и Биляна Петрова от "задържане под стража" в "домашен арест", като постанови тяхното незабавно изпълнение. Спецпрокуратурата протестира и поиска спиране на незабавното изпълнение, делото отиде в АСНС, но понеже имаше съмнения за правилното му администриране, Лозан Панов назначи проверка.

От доклада стана ясно, че заседанието на 16 ноември 2018 г., в което съдия Иво Хинов измени мерките на двете подсъдими, е завършило малко преди обяд. Малко повече от час след това вече е постъпил протест с особено искане за спиране на изпълнението на определението на съдията. Около 13,30 ч. председателят на АСНС Георги Ушев е "посетил съдия Иво Хинов", като го уведомил за необходимостта "особеното" искане да се администрира "възможно най-бързо" и да се изпрати на апелативния спецсъд с оглед спешността на исканото произнасяне.

В доклада се казваше още, че АСНС е нарушил Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), когато спешно спря изпълнението на определението на Иво Хинов.

В него се посочваше и друго: "Комисията счита, че констатираните нарушения по ВНЧД №522/2018 г. представляват инцидентен случай на неправилна съдебна практика. Не може да се направи обоснован извод за сериозен системен незаконосъобразен подход при образуването и администрирането по производствата, постановени по реда на чл. 270, ал. 1 от НПК по искания за промяна на изпълнявани по отношение на подсъдими лица мерки за неотклонение".

На 11 февруари 2019 г. шефът на ВКС, базирайки се на доклада, внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Ушев в Съдийската колегия. В него Панов твърди, че ръководителят на АСНС е допуснал безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър.

Според Панов едно от нарушенията е именно "посещението" на Ушев при съдията от първоинстанционния съд. Председателят на ВКС твърди, че това е "действие, накърняващо престижа на съдебната власт", а ръководителят на апелативния спецсъд е допуснал "безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър за осъществяване на правораздавателната дейност при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса". Второто нарушение, заради което Панов поиска наказание за Георги Ушев, е за неизпълнение на други служебни задължения във връзка с образуването на дело за мярката на Иванчева и Петрова в АСНС.

Съдийската колегия обаче с 9 на 1 гласа отхвърли искането за образуване на дисциплинарно производство, а председателят на ВКС обжалва отказа.

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата му като заяви, че в случая не е извършено дисциплинарно нарушение. Според върховните съдии предложението за образуване на дисциплинарка срещу Георги Ушев е очевидно неоснователно. Те се позоваха на Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство, които бяха приети от съвета по проект. Според тях, каза тричленният състав на ВАС, когато предложението е необосновано или очевидно неоснователно, съответната колегия на ВСС може да откаже да образува дисциплинарно производство с мотивирано решение, което може да се обжалва по реда на АПК.

"Предвид това изрично уточнение, отказът за образуване на дисциплинарно производство поради необоснованост или очевидна неоснователност е обективиран в Стандартите за провеждане на дисциплинарно производство, приети от съдийската и прокурорската колегии на ВСС, които Стандарти, от своя страна, са изготвени по препоръка на Европейската мрежа на съдебните съвети, част от която е и Република България. Залегналите в Стандартите принципи за дисциплинарна отговорност следва да бъдат съобразявани от дисциплинарнонаказващия орган, което той е и сторил, мотивирайки своето становище и гласувайки с мнозинство за предложението да не се образува дисциплинарно производство. Това свое решение, колегията е взела, отчитайки предпоставките за постигане на ефективна реформа в съдебната система - експедитивност, професионализъм и независимост в работата на всеки магистрат", отбеляза първата инстанция.

Петчленният състав обаче отхвърля изводите ѝ и отменя решението. Той не е съгласен с твърдението на тричленния състав, че Съдийската колегия не е допуснала нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон.

Магистратите обясняват, че въпреки оскъдната правна регламентация, следва да се приеме, че решението на колегията в установителната си част, следва да изяснява фактите и обстоятелствата по извършените нарушения.

"В направените изказвания само от някои от членовете на ВСС не се съдържа оценка на установените след проверката правнорелевантни факти, на възприемането им от тях, след като въз основа на тях е направена констатация от вносителя за наличие на две дисциплинарни нарушения, като няма преценка и която да предпостави извод за наличие или не на такива дисциплинарни нарушения. Същата изисква да бъдат обсъдени дисциплинарните състави на посочените разпоредби с оглед на осъществените действия от съдия Георги Ушев, както и дали те са морално укорими, каквито в мотивите на акта отсъстват", констатира ВАС.

И подчертава, че заради този порок на административния акт не може да се изведе волята на Съдийската колегия по начин, който да позволи съдебен контрол върху решението ѝ.

"По тези съображения следва да се приеме, че оспореният административен акт е незаконосъобразен като постановен в нарушение на чл.146, т.3 от АПК и административният съд като е приел противното е постановил решение, което следва да се отмени и делото върне на административния орган за продължаване на административното производство", пише петчленният състав.