Върховният административен съд (ВАС) отмени поредна разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП), която влиза в колизия със самия закон. Става дума за текста от правилника, който предвижда, че мотопедите могат да се движат с максимална скорост от 50 км/ч, но в ЗДвП е предвидено, че допустимата скорост е 45 км/ч.

Както е известно, правилникът е приет през 1996 г. - три години преди действащия Закон за движението по пътищата, но не е отменен и до днес. В продължение на 10 години в него не са правени никакви промени, но от 2006 г. до 2015 г. e изменян 9 пъти. Това показва, че серия от правителства (той е приет и съответно трябва да бъде отменен с постановление на Министерския съвет) продължават да го припознават като нормативен акт, регулиращ движението по пътищата, съобщава lex.bg.

Нещо повече - самият ЗДвП има специална разпоредба (§10), която предвижда, че "подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон".

Преди няколко години по жалби на различни граждани, ВАС започна да отменя текстовете от правилника, които противоречат на ЗДвП.

В днешното си решение върховните съдии Мирослав Мирчев (председател на състава и докладчик), Христо Койчев и Александър Митрев посочват, че в случая с пределно допустимата скорост за движение на мотопедите е налице противоречие между по-висок по степен акт с по-нисък по степен акт.

"Задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, поради изискването за правна сигурност, т.е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен, или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните органи, а в случая и водачи на ППС и пешеходци", подчертават те. И заявяват, че разпоредбата от правилника трябва изрично да бъде отменена, "за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите".

"С отмяната и приемането на съответни на закона норми ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай", заключават върховните съдии.

В решението си те посочват, че с оглед спазването на принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП в частта: категории - "М", в населено място - 50 км/ч, извън населено място - 50 км/ч е гаранция за правна сигурност в обществото.

Съдебното решение може да видите ТУК >>