Върховна административна прокуратура (ВАП) се е самосезирала и образувала преписка по разследването "Изсечената гора. Къде изчезна дървен материал за стотици хиляди левове?", излъчено в предаването "120 минути" на bTV на 27.11.2022 г., съобщиха от прокуратурата. 

В него се описват сериозни закононарушения, включително и престъпление във връзка с констатирана незаконна сеч в горски райони на град Своге.

Съдържат се данни, че по сигнал за липса на голямо количество дървесина от собственик на частна гора е установено от служители на Регионална дирекция по горите - град София несъответствие между обема на дървесината, добита от фирма въз основа на позволително за сеч в съседна държавна гора, и реално експедираната с превозни билети дървесина от титуляра на разрешителното.

За горното е уведомена компетентната прокуратура с оглед преценка за извършено престъпление.

От ВАП са предприети мерки в изпълнение на компетентността на прокуратурата по Конституцията и Закона за съдебната власт с оглед набелязване на мерки от страна на контролните органи за ограничаване на последствията поради тежестта на подобни нарушения.

При тези действия от ВАП са отчетени задължителните нормативни изисквания - позволително за сеч се издава въз основа на утвърден горскостопански план или програма или одобрено план-извлечение; одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч, че се съставя протокол за освидетелстване на сечището от издателя на позволителното в срок до 30 дни след приключване на сечта, който се подписва и от титуляра на позволителното и т. н.

В изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността и в съответствие с ръководните и контролните правомощия е ангажиран изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите за преценка относно спазване изискванията на закона в конкретния случай, както и с оглед предприемане на всички законоустановени действия в защита на държавния и обществен интерес, заявяват от прокуратурата. 

За взетите решения и предприетите мерки ВАП следва да бъде уведомена в едномесечен срок.

Преди два дни служители на Регионална дирекция по горите - София установиха 285 броя отсечени дървета, бял бор при извършена проверка през вчерашния и днешния ден в частна гора землището на село Огоя, което се намира в община Своге, София област. Преписката за разкритото нарушение ще бъде предадена на прокуратурата.