Великотърновският апелативен съд постанови възобновяване на делото за отнемане на имущество от Георги Вълев от групата на "Килърите" в първоинстанционния Окръжен съд - Велико Търново на стойност 3.6 млн. лв. по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Определението не подлежи на обжалване.

Вълев излежава доживотна присъда.

На 27 април 2018 г. Окръжен съд - Велико Търново постанови, че производството по делото трябва да бъде прекратено. Мотивите на магистратите от първоинстанционния съд бяха, че срокът на проверката по чл.15 от отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е преклузивен и след изтичането му държавата в лицето на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество губи правно основание да води дело за отнемане на имущество. Изрично беше подчертано, че искът за отнемане е внесен 7 години по-късно, а не веднага след 10-месечната проверка и това го прави недопустим.

С определението си от 19 юли 2018 г., Апелативеният съд във Велико Търново се съобразява с аргументите на процесуалния представител на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, че по реда на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност иск за отнемане на имущество може да се внесе, едва след влизане в сила на наказателната присъда срещу лицето, което е извън 10-месечния срок на проверката.

"Разбирането, че може да се преклудира едно още невъзникнало право е неправилно и в противоречие с основните правни принципи," се твърди още в жалбата на Комисията.

"Систематичното тълкуване на разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) налага изводът, че срокът по чл.15, ал.2 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) се отнася единствено за първия етап от производството по установяване и отнемане на имущество придобито от престъпна дейност по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.), а именно т.нар. "предварителна проверка", се казва в мотивите на Апелативен съд - Велико Търново. Той не е, и няма как да бъде срок за предявяване на иск, тъй като законът е уредил като процесуална предпоставка за предявяване на иска само и единствено влизането в сила на осъдителната присъда. Още повече, че 10-месечният срок за извършване на проверка (с оглед началният му момент - чл.21 от Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)) изтича много преди да е влязла в сила осъдителната присъда", се допълва в определението на съда.