Прокурори от Върховна касационна прокуратура, съвместно със служители на Главна дирекция "Национална полиция" влязоха в Изпълнителната агенция по горите, която се намира в Министерство на земеделието. Те изискват документи (доклади, становища, заповеди и др.) от изпълнителния директор на агенцията и от управителя на търговско дружество в София.

Главният прокурор Иван Гешев разпореди проверка относно извършването на замени на поземлени имоти в горски територии.

Изисканите документи са свързани с изпълнение на Решение на Европейската комисия от 05 септември 2014 г. относно схема за помощ SA26212(2011/C) и NoSA.26217(2011/С), приведена в действие от България при замени на поземлени имоти в горски територии.

Изисква се цялата документация по изпълнението на обществената поръчка с предмет избор на правоспособен независим оценител, който да извърши оценка на поземлените имоти в горски територии в съответствие с европейските изисквания, както и документи схема за помощ, свързани с възстановяването на предоставена на бенефициентите помощ.

Припомняме, че проверката се очаква да установи:

бенефициентите, получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г., и размера на получената помощ от всеки от тях;

спазени ли са изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията на решението на ЕК при избор на оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии, предмет на сделка за замяна, ще бъде проверено.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.

През септември 2014 г. ЕК нареди на България да анулира част от сделките по замяна на горски имоти или да си вземе разликата между пазарната и договорената цена на имота.

Брюксел реши тогава, че българското законодателство, което е позволило замяната на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни, е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ и настоя законът да бъде променен.

Разследването на комисията бе за периода от 1 януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС, до 27 януари 2009 г., когато замените бяха преустановени.

От ЕК отбелязаха тогава, че няма да се иска възстановяване на средства при заменки с физически лица, тъй като те не се считат за фирми. Освен това, ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило еквивалента на 200 000 евро в рамките на три години (и ако са спазени другите изисквания на регламента de minimis), това не се смята за държавна помощ съгласно законодателството на ЕС и също не подлежи на възстановяване.

Два месеца по-късно, в първите дни на ноември 2014 г., Министерският съвет прие решение да не се сезира Общия съд на Европейския съюз във връзка с горепосоченото решение на Европейската комисия относно схема за помощ, приведена в действие от България при замените на горска земя. По този начин България се отказа да оспорва пред съда на Европейския съюз решението на ЕК във връзка със заменките.

В онова решение на МС се казва, че "сделките за замяна, осъществени от България в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г., представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, в случаите, в които другата страна по съответната сделка е предприятие по смисъла на тази разпоредба, административните цени, използвани за тази сделка, не са отразявали пазарните цени и не са изпълнени условията за помощта de minimis определени в Регламент (ЕС) 1407/2013".

"Като не е подала уведомление за тези сделки за замяна, преди тяхното осъществяване, България не е изпълнила задължението си съгласно член 108, параграф 3 от Договора. Поради това тези сделки за замяна представляват неправомерно приведена в действие държавна помощ, която подлежи на възстановяване", признаха тогава от правителството.

Какво прави сега правителството

Миналия ноември Министерство на земеделието, храните и горите обяви, че стартира процедура за възстановяване на надвзетите суми от бенефициенти, получили държавна помощ за горски заменки. Министър Десислава Танева заяви тогава, че обект на оценителна експертиза са станали поземлени имоти с обща площ над 110 хил. дка, които са включени в 132 сделки или договори за извършване на замяната.

"Оценителната комисия приключи своята работа (беше обявено през ноември 2019 г.), като от 132 договора в 103 установи неправомерно получена държавна помощ от страна на бенефициенти. Тези 103 сделки засягат 478 имота на обща площ малко над 22 хил. дка. Получената в повече стойност от бенефициенти се равнява малко над 80 млн. лв.", отбеляза министър Танева и добави, че министерството е изпратило уведомителни писма до тях.

Проверката тръгна след разследване на журналиста Марин Николов  и филма му "Да върнеш парите", в който се описва, че хиляди декари по Черноморието и планините са превърнати в частна собственост. Държавата си търси 80 милиона от заменки при 103 сделки, а еколозите твърдят, че сумата е много по-голяма.