Главният прокурор Иван Гешев възложи на Министерство на вътрешните работи проверка на данни за предприети действия от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по горите относно схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии. Проверката се възлага във връзка с излъчено журналистическо разследване.

От прокуратурата съобщиха още, че става дума за решение на Европейската комисия относно схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии.

Съгласно решението на ЕК, отбелязва в съобщението си прокуратурата, на възстановяване подлежи "държавната помощ, отпусната на предприятия при сделки за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост в периода 01 януари - 27 януари 2009 г., неправомерно приведена в действие на Република България в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС (Договора за функционирането на Европейския съюз - б.р.), несъвместима с вътрешния пазар".

Какво се очаква да установи проверката:

  • бенефициентите, получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г., и размера на получената помощ от всеки от тях;
  • спазени ли са изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията на решението на ЕК при избор на оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии, предмет на сделка за замяна, ще бъде проверено.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.

Какво бе решението на ЕК

През септември 2014 г. ЕК нареди на България да анулира част от сделките по замяна на горски имоти или да си вземе разликата между пазарната и договорената цена на имота.

Брюксел реши тогава, че българското законодателство, което е позволило замяната на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни, е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ и настоя законът да бъде променен.

Разследването на комисията бе за периода от 1 януари 2007 г., когато България се присъедини към ЕС, до 27 януари 2009 г., когато замените бяха преустановени. 

От ЕК отбелязаха тогава, че няма да се иска възстановяване на средства при заменки с физически лица, тъй като те не се считат за фирми. Освен това, ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило еквивалента на 200 000 евро в рамките на три години (и ако са спазени другите изисквания на регламента de minimis), това не се смята за държавна помощ съгласно законодателството на ЕС и също не подлежи на възстановяване.

Признанието на правителството

Два месеца по-късно, в първите дни на ноември 2014 г., Министерският съвет прие решение да не се сезира Общия съд на Европейския съюз във връзка с горепосоченото решение на Европейската комисия относно схема за помощ, приведена в действие от България при замените на горска земя. По този начин България се отказа да оспорва пред съда на Европейския съюз решението на ЕК във връзка със заменките.

В онова решение на МС се казва, че "сделките за замяна, осъществени от България в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г., представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, в случаите, в които другата страна по съответната сделка е предприятие по смисъла на тази разпоредба, административните цени, използвани за тази сделка, не са отразявали пазарните цени и не са изпълнени условията за помощта de minimis определени в Регламент (ЕС) 1407/2013".

"Като не е подала уведомление за тези сделки за замяна, преди тяхното осъществяване, България не е изпълнила задължението си съгласно член 108, параграф 3 от Договора. Поради това тези сделки за замяна представляват неправомерно приведена в действие държавна помощ, която подлежи на възстановяване", признаха тогава от правителството.

Какво прави сега правителството

Миналия ноември Министерство на земеделието, храните и горите обяви, че стартира процедура за възстановяване на надвзетите суми от бенефициенти, получили държавна помощ за горски заменки. Министър Десислава Танева заяви тогава, че обект на оценителна експертиза са станали поземлени имоти с обща площ над 110 хил. дка, които са включени в 132 сделки или договори за извършване на замяната.

"Оценителната комисия приключи своята работа (беше обявено през ноември 2019 г.), като от 132 договора в 103 установи неправомерно получена държавна помощ от страна на бенефициенти. Тези 103 сделки засягат 478 имота на обща площ малко над 22 хил. дка. Получената в повече стойност от бенефициенти се равнява малко над 80 млн. лв.", отбеляза министър Танева и добави, че министерството е изпратило уведомителни писма до тях.