Призив към българските власти да подобрят законодателството и приложението на мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, бе отправен в представения днес доклад на Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL), в който дава оценка на изпълнението от България на препоръките на групата за финансови действия (FATF) по повод посещение у нас през септември миналата година, съобщи БТА.

България е постигнала умерена ефективност по отношение на оценката на опасностите от прането на пари и финансирането на тероризма, както и при вътрешното съгласуване, разследване и наказателно преследване, целенасочените финансови наказания за финансиране на тероризма, прилагането на предпазни мерки и надзор на финансовите институции и нефинансовите професии (счетоводители, адвокати, нотариуси, тръстове и доставчици на фирмени услуги, казина и дружества за недвижими имоти), както и в международното сътрудничество. България показва ниска ефективност в области, свързани с използването на финансовото разузнаване, разследванията и наказателните преследвания за пране на пари, отнемането на имущество, придобито от престъпления, целенасочените финансови наказания за злоупотреби с юридически лица и договори, се посочва в документа.

В доклада България е поздравена за извършването на цялостна национална оценка на заплахите и се отбелязва, че страната има разбиране за основните заплахи от прането на пари, докато при финансирането на тероризма разбирането е ограничено. В доклада се установява, че липсата на изчерпателна статистика ограничава разбирането на властите и техните способности да предотвратяват опасностите. Съществуват предизвикателства при сътрудничеството между правоприлагащите власти, което е особено затруднено заради липсата на необходимите технически средства, се допълва в доклада.

Броят на разследванията, съдебните дела и присъдите за пране на пари, както и тежестта на наказанията, е нисък и несъизмерим с установените опасности, отчита службата. Отбелязва се, че България трябва да подобри използването на финансовото разузнаване, разследването и съдебното преследване на прането на пари и отнемането на имущество, които засега са възпрепятствани от няколко технически и процедурни ограничения. В доклада се добавя, че България трябва да предприеме по-цялостен подход за разследване на финансирането на престъпленията, свързани с тероризъм, да подобри националния механизъм за прилагане на финансови мерки и да изготви по-всеобхватна оценка на уязвимостите от финансирането на тероризма в областите с нестопанска цел.

България трябва да повиши основания на заплахите надзор на онези организации с нестопанска цел, при които може да се извършат злоупотреби с финансиране на тероризъм, препоръчва службата.

Познанията за борбата с прането на пари и с финансирането на тероризма са високи, но разбирането за свързаните с бизнеса заплахи и прилагането на предпазните мерки трябва да се подобри, сочат препоръките. Отчита се, че надзорните служби прилагат до голяма степен подхода, свързан с оценка на заплахите, в областта на финансите, докато за други области надзорът все още не е ефективен, което може да се дължи на значителна липса на ресурси.

Липсата на мерки за предотвратяване на навлизането на престъпници на пазара (като търговци на недвижими имоти, тръстове и доставчици на фирмени услуги, счетоводители, доставчици на услуги за виртуални активи) буди загриженост, се посочва в доклада. Добавя се, че не са извършени изпитания за пригодност по отношение на дружества за пощенски преводи или за обменните бюра, а прагът при собствеността на казината е по-висок от разрешеното. Препоръчва се да бъдат установени мерки срещу навлизането на пазара на нелицензирани услуги за парични преводи като "Хавала" (hawala).

Въпреки усилията на България за повишаване на прозрачността на истинската собственост, съществуват значителни опасения по отношение на точността на данните, съхранявани в регистрите, отчита службата. Препоръчва се спешно предприемане на действия за подобрение.

В доклада се заключава, че въпреки някои технически и процедурни ограничения, България предоставя навременна помощ по исканията за международно сътрудничество, включително правна взаимопомощ.