Е-портал на столицата ще предлага услуги за гражданите и бизнеса, базирани на различни самостоятелни, но интегрирани помежду си информационни системи на общината. Така например в портала ще може да се подават сигнали към единния контакт-център на СО, да се достъпва системата за местни данъци и такси и др.

Създаването на електронния портал е една от задачите по създаването на единна интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО). Е-порталът ще се реализира като част от първия етап от създаването на ИИССО. Целта е порталът да представлява виртуален вариант на "едно гише“ за обслужване на гражданите и бизнеса. Така, чрез електронен подпис те трябва да могат да ползват всички услуги на общината по електронен път. Изграждането на интегрираната информационна система на Столична община започна с избора на системен интегратор по ИКТ през ноември 2008 г. На 2 декември 2008 г. бе подписан договорът с фирмата-изпълнител, избрана с конкурс по закона за обществените поръчки: системния интегратор Аксиор (фирмата е известна с участието в БУЛСТАТ, Единната информационна система за противодействие на престъпността, Регистъра на статистическите единици в Националния статистически институт, системата на Комисията за защита на конкуренцията и др.).

Голяма част от работата по стартирането на проекта вече са изпълнени или в напреднал етап на изпълнение, заяви пред TechNews.BG Пламен Чирипов, управител на Аксиор, по време на представянето на ИИССО на 11 декември. С пускането си системата за обслужване на граждани и фирми ще бъде интегрирана в електронния портал. В него ще се вкара и новата информационна система за местните данъци и такси. Всички обществени поръчки ще се публикуват в е-портала - не само като обявления и сключени договори, но и като информация за етап на реализацията на всеки проект. Този модул ще се свърже с националния регистър на обществените поръчки, но за разлика от него ще дава повече информация, необходима за последстващия контрол по изпълнението на ОП. До края на януари 2001 г. в ИИССО следва да се интегрира единна система за управление на работните процеси и документите.