В началото на май започна програмата за планово почистване на речни корита, преминаващи през урбанизираната територия на Столична община (СО), съобщиха от Общината на интернет страницата си. В програмата са включени 278 речни участъци с обща дължина 129 760 м.

Стойността на дейностите по почистване, предвидени в програмата, възлиза на 2 889 206 лв. За изпълнение на програмата Общината е осигурила финансиране в размер на 2 000 000 лв., за оставащите 889 206 лв. се очаква допълващо финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, обясниха от СО.

Почистването на речните корита е ежегодна превантивна дейност за предотвратяване на аварийни ситуации или наводнения на прилежащи терени и инженерна инфраструктура.

"Дейностите, които извършваме, са премахване на самораслата храстовидна растителност, на паднали или с опасност да паднат в речното корито изсъхнали дървета, изземване и извозване на смесени, битови, строителни, едро и дребно габаритни отпадъци, автомобилни гуми и др.", посочиха от Общината.

Към момента е създадена организация за почистване 39 участъци, включващи реките Перловска и Владайска в централната градска част, водостоците на Софийски околовръстен път, реки, дерета и канали в райони "Панчарево", "Витоша", "Нови Искър" "Връбница", "Надежда" и др. Плановата годишна програма се предвижда да приключи в края на месец ноември, информираха още от Столична община.