Продължава набирането на съдебни заседатели за Районен съд - Русе. Откритата от Общински съвет в града процедура е за мандат 2025 - 2029 г. Определеният брой съдебни заседатели за Районен съд - Русе е 97 броя, като от района на Общинския съвет следва да бъдат предложени 85 на брой.

Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч., в срок до 05.08.2024 г., в град Русе, пл. "Свобода" № 6, ет. 3, стая 304.

Всички, които имат желание да кандидатстват по процедурата, следва да отговарят на необходимите критерии и да попълнят следните документи:

 • Да е дееспособен български гражданин;
 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в община Русе, която попада в рамките на съдебния район;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Според чл. 68, ал. 5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет - Русе:

 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие;
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 • Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет - Русе, създадена с Решение № 271/30.05.2024 г., на 3 септември 2023 г., от 9 часа, в гр. Русе, пл. "Свобода" № 6, ет. 6, зала "Свети Георги".

Повече подробности може да откриете ТУК>>